Η ελαιοκαλλιέργεια στην Κρήτη

Ένα νέο παραγωγικό μοντέλο:
Από την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση στην εταιρική ενιαία αγροτική εκμετάλλευση. 

του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη
Γεωπόνου – πρ.βουλευτή και υφ/γού

Όσο περνούν τα χρόνια γίνεται περισσότερο φανερό ότι το μοντέλο με το οποίο πορεύεται ο αγροτικός τομέας φθίνει καθημερινά για πολλούς και διάφορους λόγους με πάρα πολλές επιπτώσεις. 

Οι πιο σημαντικές είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η ερήμωση των χωριών, η μείωση του αγροτικού εισοδήματος, καθώς και η μείωση της ανταγωνιστικότητας των αγροτικών προϊόντων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ελαιοκαλλιέργεια παρόλο που το ελαιόλαδο είναι εθνικό προϊόν και έχει μεγάλη συμμετοχή στις εξαγωγές του αγροτικού τομέα. 

Μερικά νούμερα δίνουν την εικόνα αλλά δείχνουν και την ανάγκη για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, ιδιαίτερα μετά τη μείωση του αγροτικού πληθυσμού, καθώς το μέχρι σήμερα μοντέλο έδωσε ό,τι ήταν να δώσει και δεν είναι πλέον ανταγωνιστικό.  

Ο νομός Ηρακλείου έχει, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 13.300.000 ελαιόδεντρα και η παραγωγή είναι κατά μέσο όρο περίπου 50.000 τόνοι ελαιολάδου άριστης ποιότητας, δηλαδή περίπου το 1/5 της συνολικής παραγωγής της χώρας. Η μέση παραγωγή ελαιολάδου ανά δέντρο είναι 3,8 κιλά ήτοι περίπου 20 κιλά ελαιοκάρπου, ενώ είναι γνωστό ότι σε δέντρα που εφαρμόζονται στοιχειωδώς καλές γεωργικές πρακτικές, ο παραγόμενος ελαιόκαρπος κατ’ έτος ξεπερνά τα 50 κιλά δηλαδή διαπιστώνεται μια υπολειμματική αξιοποίηση του υφιστάμενου φυτικού κεφαλαίου αφού το ποσοστό αξιοποίησης είναι μόνο 40% ή και λιγότερο. 

 Αν ληφθεί υπόψη ότι η ελιά δεν έχει μη αξιοποιήσιμα υπολείμματα γιατί τα μεν φύλλα αποτελούν άριστη ζωοτροφή τα δε κλαδιά άριστη καύσιμη ύλη, ή σε έσχατη περίπτωση οργανικό λίπασμα, ενώ σήμερα καίγονται, τότε η ωφέλεια μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερη. 

Αν δε, η καλλιέργεια της ελιάς συνδυαστεί με την καλλιέργεια ψυχανθών για τον εμπλουτισμό του εδάφους με άζωτο, μπορούμε να έχουμε παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών άριστης ποιότητας. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σ’ έναν ιδανικό συνδυασμό της ελαιοκαλλιέργειας με σταβλισμένη αιγοπροβατοτροφία και με ελάχιστο κόστος σε σχέση με τα σημερινά δεδομένα. Συνεπώς, μεγαλύτερο όφελος και ταυτόχρονα πλήρη απασχόληση και νέες θέσεις εργασίας. 

Πέρα όμως από τα παραπάνω, υπάρχουν κι άλλα προβλήματα σχετικά με τη μορφή που έχει σήμερα η αγροτική εκμετάλλευση, όπως η δυσκολία ανεύρεσης εργατών, η μη εκτέλεση των αναγκαίων καλλιεργητικών εργασιών, η ελλιπής καταπολέμηση ασθενειών και εχθρών και πολλά άλλα.  

Μια ματιά στον ελαιώνα του νομού πείθει για τα ανωτέρω, αφού διαπιστώνεται άμεσα ότι μόνο μικρό ποσοστό καλλιεργείται συστηματικά, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό καλλιεργείται υποτυπωδώς ή και καθόλου. 

Επιπλέον, από τους κατοίκους της υπαίθρου και τους κατόχους αγροτικής περιουσίας μόνο ένα μικρό ποσοστό είναι ενεργοί αγρότες και ταυτόχρονα υπάρχει υπερπληθώρα μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά όχι για το σύνολο των αναγκών. 

Με βάση τα παραπάνω και πολλά άλλα που θα μπορούσαν να λεχθούν, το ερώτημα είναι: Μπορεί αυτή η κατάσταση ν’ αλλάξει και πως; 

Σήμερα, που οι ιδιοκτησίες έχουν καταγραφεί και οριοθετηθεί με συντεταγμένες εξαιτίας του Κτηματολογίου και τα σύνορα δεν αλλάζουν, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί ν’ αλλάξει το μοντέλο παραγωγής και ν’ αλλάξει μορφή η αγροτική εκμετάλλευση και από την πολυτεμαχισμένη οικογενειακή εκμετάλλευση να πάμε στην ενιαία εταιρική εκμετάλλευση. 

Υπάρχουν τα εργαλεία και οι μορφές των εταιρειών, από τις ετερόρρυθμες μέχρι τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο θα δημιουργηθούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις με μόνιμο προσωπικό αλλά και τη δυνατότητα ν’ απασχολήσουν και τους ιδιοκτήτες-εταίρους με ωριαία αμοιβή, όπως και τα μηχανήματά τους, όποτε και όσοι μπορούν, εφόσον το επιθυμούν. 

Ακόμη, οι επιχειρήσεις αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τον θεσμό των γεωργικών συμβούλων ή ακόμη και σε μόνιμη απασχόληση γεωπόνο, κτηνίατρο, συντηρητή μηχανημάτων, αλλά και όποια άλλη ειδικότητα θα έχει ανάγκη η εκμετάλλευση. Εδώ, η στήριξη της πολιτείας θα μπορούσε να είναι ουσιαστική για την κάλυψη τέτοιων δαπανών, αφού και η Κοινή Αγροτική Πολιτική όχι μόνο το επιτρέπει αλλά και το προωθεί, και ταυτόχρονα να προωθήσει τη συνεχή επιμόρφωση του προσωπικού ώστε ν’ αξιοποιούνται πλήρως τα επιστημονικά επιτεύγματα σε όλους τους τομείς. 

Είναι φανερό ότι με αυτό το μοντέλο οργάνωσης της παραγωγής αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά πολλά από τα σημερινά διαρθρωτικά προβλήματα όπως το πρόβλημα του μικρού κλήρου, ο πολυτεμαχισμός της ιδιοκτησίας, η σπατάλη πόρων για υποαπασχολούμενο μηχανολογικό εξοπλισμό και κυρίως συμβάλλει στη δυνατότητα εφαρμογής καλών γεωργικών πρακτικών άρα αυξημένη παραγωγή με μικρότερο κόστος παραγωγής.

Επιπλέον, όμως, αυτή η μορφή εκμετάλλευσης θα δώσει και τη δυνατότητα της κάθετης οργάνωσης και της παρέμβασης στον τομέα της εμπορίας, αφού ο όγκος παραγωγής θα το επιτρέπει, ώστε η κάθε εκμετάλλευση να επωφελείται από την προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει το παραγόμενο προϊόν. 

Όλα αυτά θα μπορούσαν να επιτευχθούν σήμερα με μεγαλύτερη ευκολία, αν είχαν γίνει δεκτές οι προτάσεις μου, χρόνια τώρα, αλλά και άλλων ειδικών που έχουν αρθρογραφήσει για το θέμα, για τη δημιουργία και στήριξη πρότυπων-βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων ανά περιφέρεια και είδος καλλιέργειας, που θα αποτελούσαν σήμερα τα πρότυπα για ακόμη μεγαλύτερες και περισσότερο κερδοφόρες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. 

Όμως, ποτέ δεν είναι αργά, αρκεί να κατανοήσουν πρώτα οι ενεργοί αγρότες και κυρίως η πολιτεία ότι το σημερινό μοντέλο που ξεκινάει από την ανταλλακτική οικονομία έχει κλείσει τον κύκλο του και τα νέα οικονομικά, κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα επιβάλλουν την αλλαγή μοντέλου ώστε και οι σημερινοί πολυπληθείς ιδιοκτήτες να παραμείνουν κάτοχοι της περιουσίας τους και να μην υποχρεωθούν να την πουλήσουν για κομμάτι ψωμί, όταν πλέον θα είναι εντελώς ασύμφορη η εκμετάλλευσή της αλλά και ο παραγόμενος πλούτος να μένει σε ελληνικά χέρια. 

Από μας εξαρτάται αν θα αφήσουμε το μεγάλο κεφάλαιο, που είναι κυρίως ξένο, να γίνει ιδιοκτήτης των περιουσιακών στοιχείων της χώρας και οι κάτοικοί της φθηνό εργατικό δυναμικό. 

Ιδού πεδίον δόξης λαμπρό, ώστε τα προοδευτικά κόμματα να συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους για τον αγροτικό τομέα την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου και η πολιτεία με τη συνδρομή και της ΕΕ να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες με επιστημονική στήριξη, ώστε πολυμετοχικές εταιρείες με μετόχους τους σημερινούς ιδιοκτήτες γης, να πάρουν στα χέρια τους τη νέα παραγωγική δομή στον αγροτικό τομέα, αλλά και να αυξήσουν την παραγωγή άρα και τον πλούτο της χώρας. 

Η αλήθεια για τη μεταφορά της έδρας του ENISA*

(*) του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη
πρ. Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

Διαβλέπω μια προσπάθεια ωραιοποίησης του αποτελέσματος της νέας Συμφωνίας Έδρας για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) και τη μεταφορά της έδρας του στην Αθήνα.

Διερωτώμαι, όμως, για τα δύο άρθρα της Συμφωνίας:
– Το άρθρο 1 αναφέρεται στη διατήρηση του γραφείου στο Ηράκλειο για τη διευκόλυνση της μεταφοράς της έδρας, χωρίς να αναφέρει εάν εναπομένουν σ’ αυτό κάποιες αρμοδιότητες και ποιες.
– Όμως το άρθρο 21, παρ.3 είναι αυτό που υποδηλώνει προθέσεις για το τι μέλλει γενέσθαι, ιδιαίτερα τώρα που ο ENISA έχει και τις αρμοδιότητες για την κυβερνοασφάλεια.

Συγκεκριμένα, το εν λόγω άρθρο μιλάει για δυνατότητα καταγγελίας της Συμφωνίας από οποιοδήποτε από τα μέρη και σαφώς υποκρύπτει τη δυνατότητα μεταφοράς της έδρας εκτός Ελλάδας, με το ίδιο σκεπτικό που πάει στην Αθήνα, δηλαδή την προσέλκυση προσωπικού υψηλού επιστημονικού επιπέδου.

Παρόμοιο άρθρο δεν υπήρχε στην πρώτη Συμφωνία Έδρας και αυτό από μόνο του λέει πολλά.

Αυτά προς γνώση όσων ψηφίζουν ή συνετέλεσαν σ’ αυτή την εξέλιξη που πραγματικά υποβαθμίζει τη χώρα και την καθηλώνει σε ένα ρόλο συμπληρωματικό των ισχυρών της Ευρώπης και που σε καμία περίπτωση δεν προάγει τις αρχές της περιφερειοποίησης και της αποκέντρωσης δομών και αρμοδιοτήτων, κάτι που είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τις νέες τεχνολογίες και ήταν και το βασικό επιχείρημα που κυριάρχησε στο Συμβούλιο Υπουργών το 2003 που τότε, στην κυριολεξία, δόθηκε η έδρα του Οργανισμού στο Ηράκλειο.

Ηράκλειο, 18 Σεπτεμβρίου 2019

Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο και ειδικό αναπτυξιακό σχέδιο της περιοχής (*)

(*) του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη
πρ.Υφυπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών

Με αφορμή την προκήρυξη για το Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, επιθυμώ να συμβάλλω με μερικές σκέψεις και προτάσεις για την περιοχή, που είχαν αποτελέσει και την γενεσιουργό αιτία της όλης προσπάθειάς μου για ίδρυση του νέου αεροδρομίου, που σήμερα γίνεται πράξη με την ίδια διαδικασία και εφαρμογή της ίδιας μελέτης (έστω και κουτσουρεμένης) που εμείς, ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου το 2003, είχαμε αναθέσει, είχε εκπονηθεί αλλά και είχε κατατεθεί και συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, παρόλο που εξαιτίας των πρόωρων εκλογών του 2004 δεν έφτασε ποτέ στην Ολομέλεια.
Θέλω να πιστεύω ότι οι προτάσεις μου θα υιοθετηθούν από τον μελετητή στον οποίο θα ανατεθεί το αναπτυξιακό σχέδιο αλλά πέραν αυτού αξίζει τον κόπο να τοποθετηθούν και οι υποψήφιοι Δήμαρχοι γι’ αυτές, γιατί νομίζω ότι πρέπει όλους να τους ενδιαφέρει να υπηρετήσουν ένα όραμα για την περιοχή και να μην αρκεστούν στην απλή διαχείριση υφιστάμενων δομών και καταστάσεων που πιθανόν να λειτουργούν και σε βάρος της περιοχής.

Θεωρώ, λοιπόν, ότι πρέπει και προτείνω:

1) Εκτός από τους συνδετήριες οδούς με το αεροδρόμιο που και αυτών οι μελέτες είχαν ανατεθεί και ολοκληρωθεί μαζί με τη μελέτη του αεροδρομίου, να υπάρξει ως αίτημα για τα επόμενα χρόνια η σύνδεση με μέσο σταθερής τροχιάς της πόλης του Ηρακλείου και της περιοχής της Χερσονήσου με το αεροδρόμιο και την περιοχή περιμετρικά απ’ αυτό.

2) Να προβλεφθεί ένας περιμετρικός δρόμος ταχείας κυκλοφορίας γύρω από το αεροδρόμιο που θα ξεκινάει από την κεντρική πύλη του αεροδρομίου και θα καταλήγει σ’ αυτήν, ενώνοντας το Θραψανό με το Αρκαλοχώρι, να συνεχίζει μέσω Γαζέπι Μύλου, να περνά από το Καστέλλι και ξανά στην κεντρική είσοδο του αεροδρομίου.

3) Όλα τα χωριά ή συστάδες χωριών του Δήμου να συνδεθούν μέσω κυκλικών κόμβων μ’ αυτό τον περιφερειακό δρόμο και ταυτόχρονα να προσδιοριστούν οι χρήσεις γης για να υπάρξει προγραμματισμένη ανάπτυξη σε συνδυασμό με το σχέδιο κάθε χωριού.

4) Να χαραχθεί νέος δρόμος που θα ενώνει το αεροδρόμιο με τα νότια παράλια του Δήμου και συγκεκριμένα από τη συμβολή του άξονα Ηράκλειο-Βιάννος με το νότιο οδικό άξονα και παράλληλα με την κοίτη του Αναποδάρη, ώστε η πρόσβαση να είναι εύκολη και γρήγορη προς τον παραλιακό οδικό άξονα που έχει χαρακτηριστεί ως νότιος του νότιου οδικού άξονα.

5) Να δρομολογηθούν τα έργα που προβλέπονται στην αξιόλογη μελέτη του πρώην Δημάρχου Χαράλαμπου Γιαννόπουλου για το υδάτινο δυναμικό της περιοχής, με προτεραιότητα τη δημιουργία, έστω και εκ των ενόντων, πρόχειρων φραγμάτων στον Αναποδάρη και τον Μπαμπουλάνη καταρχήν, για να γίνεται εμπλουτισμός του υδροφορέα που βρίσκεται στα 80-100μ, γιατί για τον εμπλουτισμό του υδροφορέα στο βάθος των 500μ πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός για τον εμπλουτισμό του από τα πλημμυρικά νερά του οροπεδίου Λασιθίου.

6) Να προβλεφθεί η μελέτη δικτύων άρδευσης συνεχούς ροής για όλη την περιοχή, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των πηγών του νερού και η καθολική καθιέρωση της στάγδην άρδευσης. Επίσης, η διαχείριση των υφιστάμενων πηγών, (γεωτρήσεων, λιμνοδεξαμενών κλπ) να συντονίζεται από το Δήμο, σε συνεργασία με τους έχοντες τις πηγές (ΤΟΕΒ, Συνεταιρισμούς κλπ) σε κάθε περιοχή.

7) Το Σχέδιο να προβλέπει την αναπαλαίωση όλων των οικισμών του Δήμου και να καθιερωθούν από τη Δημοτική Αρχή διαγωνισμοί με βράβευση σε ετήσια βάση για τους τρεις πιο περιποιημένους και καθαρούς οικισμούς αλλά και για την ανάδειξη των παραδόσεων και των προϊόντων της περιοχής. Το μέτρο και οι δράσεις αυτές θα συμβάλλουν ώστε η περιοχή να μπορεί να φιλοξενεί καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου επισκέπτες, ξένους και ντόπιους, σε συνδυασμό με διάφορα δρώμενα που θα αναδεικνύουν τα τοπικά προϊόντα και θα δίνουν προστιθέμενη αξία στην περιοχή.

8) Η αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Δήμου με τη δημιουργία ενός ή δύο καταφυγίων σε επιλεγμένα σημεία για την προώθηση του ορειβατικού τουρισμού, αλλά και άλλων δραστηριοτήτων που μπορούν να αναπτυχθούν στον ορεινό όγκο.

9) Δημιουργία Φορέα:
α) ανοιχτής εκπαίδευσης και ενημέρωσης όλων των κατοίκων σε όλα τα θέματα που τους αφορούν με την εθελοντική προσφορά των επιστημόνων που κατάγονται από την περιοχή ή και ευρύτερα από το νομό και την Κρήτη.
β) συντονισμού των πολιτιστικών δράσεων στα πλαίσια μιας συμφωνίας συνεργασίας όλων των επιμέρους φορέων που δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή και όλοι οι φορείς μαζί να στηρίζουν την κάθε δράση ξεχωριστά.

10) Η δημιουργία διαδικτυακής πλατφόρμας σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική υποδομή του νέου αεροδρομίου για την προβολή, διάθεση των προϊόντων της περιοχής αλλά και την μίσθωση καταλυμάτων για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών ή των διερχόμενων από το αεροδρόμιο, έστω και για ολιγοήμερη διαμονή προς παρακολούθηση των δράσεων που θα πραγματοποιούνται.

Όλα τα παραπάνω, αν ληφθούν υπόψη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Σχέδιο για την περιοχή θα το καταστήσουν πράγματι αναπτυξιακό, με στόχο ένα άλλο όραμα για όλη την περιοχή αλλά και το νομό Ηρακλείου και την Κρήτη και έτσι μια κεντρική πύλη εισόδου για την Κρήτη, όπως θα είναι το νέο διεθνές αεροδρόμιο, θα μπορεί να συνδράμει και να συμβάλλει σ’ αυτές τις προσπάθειες που πραγματικά δημιουργούν ένα ευοίωνο μέλλον για όλους.
Επιπλέον, το όλο αναπτυξιακό μοντέλο μπορεί να διαμορφώσει ένα νέο διεκδικητικό πλαίσιο στήριξης και χρηματοδότησης από την Πολιτεία αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών και δράσεων που συμβάλλουν στην πρόοδο, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Τέλος, επειδή πιστεύω ότι όλοι αγαπούν τον τόπο τους και τη χώρα που ζούμε, θα συμβάλλει ο καθένας με τις δυνάμεις του ώστε να υλοποιηθούν αυτές οι σκέψεις και προτάσεις, αλλά και άλλες που θα κατατεθούν, για να υπάρξουν πρότυπα και για άλλες περιοχές και παρεμφερείς δράσεις προς όφελος όλων.

Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης και Θετικό Πρόσημο Προοδευτικότητας


Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης και Θετικό Πρόσημο Προοδευτικότητας

του Μανόλη Σοφ. Στρατάκη
Μέλους Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής
και πρ.βουλευτή ΠΑΣΟΚ

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση και η εξ’ αυτής ύφεση προέκυψε σε μεγάλο βαθμό από την κρίση του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος, που δυστυχώς κυριαρχεί, με δυσμενή αποτελέσματα σε όλους τους τομείς και κυρίως στην αύξηση της ανεργίας.
Σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα συγκρούονται τα συμφέροντα των πολλών με τα συμφέροντα των πολύ ολίγων, τα οποία αξιοποιώντας νέες δομές της εικονικής οικονομίας που δημιούργησαν, αλλά και πρωτόγνωρους μηχανισμούς, πετυχαίνουν σε πολύ λίγο χρόνο μεγάλη συγκέντρωση πλούτου σε βάρος των πολλών. Γι’ αυτό είναι ανάγκη αλλά και υποχρέωση, το παγκόσμιο προοδευτικό κίνημα, αφού δει κατάματα την πραγματικότητα, να χαράξει νέους δρόμους που θα λύνουν προβλήματα και δεν θα οδηγούν σε αδιέξοδα.
Εχθρός αυτής της προσπάθειας είναι η στασιμότητα, η εμμονή σε ξεπερασμένα πρότυπα, η απόκρυψη της αλήθειας, η επιλογή εύκολων και πρόσκαιρων λύσεων, καθώς και ο λαϊκισμός που αποπροσανατολίζει και δεν αφήνει περιθώρια για μία καθολική, ουσιαστική και αποτελεσματική αντίδραση στα τεκταινόμενα.

Continue reading “Νέο Μοντέλο Ανάπτυξης και Θετικό Πρόσημο Προοδευτικότητας”

Ανάπτυξη και Αγροτική Τράπεζα (Αύγουστος 2012)

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ*

* του Μανόλη Στρατάκη
πρ. Βουλευτή και Γεωπόνου ΑΤΕ

Αρκετά από τα γραφόμενα τις τελευταίες ημέρες για την “ATE Bank” και την πώλησή της “good bank” μου δημιούργησαν την αίσθηση ενός επικήδειου στον καλά προετοιμασμένο και ασφαλή θάνατο της μεταλλαχθείσας κατά δόσεις Αγροτικής Τράπεζας, ώστε να γίνει μια τράπεζα όπως όλες οι άλλες, με ευθύνη και εκείνων των στελεχών της που είχαν πάρει στα χέρια τους τις τύχες της.
Στην πραγματικότητα η ΑΤΕ, κυρίως με τη μορφή και τη δομή που ιδρύθηκε, προσέφερε πάρα πολλά στην ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα στην Ελλάδα.
Δεν είναι τυχαίο ότι η αποεπένδυση στον Αγροτικό Τομέα άρχισε με τις πρώτες ήδη μεταλλαγές της ΑΤΕ, με φυσικό επακόλουθο τη μεγάλη μείωση της συμμετοχής του στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν.
Δεν γνωρίζω αν όσα έχουν συμβεί με την πώληση της καλής ΑΤΕ είναι νόμιμα και τα συμφερότερα για το κράτος και τους εργαζομένους, υπάρχει όμως τρόπος και αρμοδιότεροι από μένα να εντοπίσουν τις ευθύνες αν υπάρχουν και να τις αποδώσουν.
Ανεξάρτητα, όμως, απ’ αυτά πρέπει ο αγώνας που έχει αρχίσει για την διάσωση της Αγροτικής Τράπεζας ν’ αποκτήσει περιεχόμενο και τεκμηρίωση προκειμένου να έχει αποτέλεσμα και να μην είναι μια διαμαρτυρία για το θεαθήναι.
Σε μία τέτοια εξέλιξη που ενδιαφέρει και τους περισσότερους, θέλω να συμβάλλω με μερικές σκέψεις μου αλλά και για να εμπλουτίζεται η τεκμηρίωση που απαιτείται.
Σε περιόδους ύφεσης όλοι συμφωνούν ότι μόνο με ανάπτυξη μπορεί να φανεί φως στην άκρη του τούνελ. Πρέπει, όμως, να αποφασίσουμε ποια ανάπτυξη θέλουμε και με ποια εργαλεία μπορούμε να την πετύχουμε.
Πολλοί πιστεύουν ότι μόνο η ανάπτυξη που θα προέλθει από μεγάλες ξένες επενδύσεις μπορεί να δώσει τη λύση. Ασφαλώς είναι καλοδεχούμενη και αυτή η ανάπτυξη αλλά δεν αφορά δυστυχώς άμεσα μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού.
Continue reading “Ανάπτυξη και Αγροτική Τράπεζα (Αύγουστος 2012)”

Συνέντευξη στην εφημερίδα “Νέα Κρήτη” (28/7/2012)

1) Είσασταν εδώ και πολλά χρόνια στα κοινοβουλευτικά έδρανα του ΠΑΣΟΚ. Σήμερα η καθημερινότητα σας έχει αλλάξει;

Ασφαλώς η καθημερινότητα σε σχέση με την περίοδο της κοινοβουλευτικής μου θητείας έχει αλλάξει σε αρκετές δραστηριότητες, όμως σε ό,τι αφορά τις πολιτικές εξελίξεις και την ενημέρωσή μου για τα τεκταινόμενα αφιερώνω τον ίδιο χρόνο.
Εξάλλου, έχω συνηθίσει στη ζωή μου να δουλεύω ασταμάτητα και έτσι ως ένας εργασιομανής χωρίς ταμπού για οποιαδήποτε δουλειά σίγουρα δεν πλήττω.

2) Πώς είναι για ένα πολιτικό πρόσωπο που ενώ είχε θητεία στο ελληνικό κοινοβούλιο τόσα χρόνια να παρακολουθεί τις πολιτικές εξελίξεις χωρίς να πρωταγωνιστεί σ’ αυτές;

Η παρακολούθηση των πολιτικών εξελίξεων από κάποια απόσταση σου δίνει την ευκαιρία να δεις όλες τις πλευρές των ζητημάτων που προκύπτουν με νηφαλιότητα και χωρίς την πίεση της άμεσης τοποθέτησης.
Ασφαλώς η εναλλαγή αυτή ωριμάζει την σκέψη και σου προσφέρει την άνεση να εμβαθύνεις στα πράγματα.
Είναι αλήθεια ότι για μένα είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία, την οποία όμως συνειδητά επέλεξα και γι’ αυτό δεν μ’ ενοχλεί ούτε μ’ επηρεάζει ψυχολογικά.

3) Περιμένατε ποτέ ότι το ΠΑΣΟΚ θα έπεφτε τόσο χαμηλά στις εκλογές του Ιούνη;

Είναι αλήθεια ότι παρά το ότι είχα τη βεβαιότητα της πτώσης του ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο στις εκλογές του Ιουνίου γιατί τότε ήδη είχε γίνει η πρώτη καταγραφή, αλλά κυρίως σ’ αυτές του Μαΐου, εντούτοις δεν περίμενα τόσο μεγάλη μείωση της δύναμής του.
Δεν το περίμενα παρόλο που δεν συμμετείχα στις εκλογές ακριβώς γιατί ήξερα ότι ποτέ στο μέσον μιας κοινοβουλευτικής θητείας και κυρίως μιας μάχης που δίνεις για να σώσεις τη χώρα, όταν μάλιστα δεν έχεις δείγματα νικηφόρας έκβασης, δεν πας σε εκλογές.
Η χώρα αυτή την πρακτική την έχει πληρώσει στο παρελθόν και δεν ήταν αναγκαίο να πληρώσει για άλλη μία φορά.
Δυστυχώς, η δήλωσή μου για μη συμμετοχή μου υπήρξε προφητική γιατί δεν αρκεί μόνο η εκτόνωση από την εκλογική διαδικασία για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο, αλλά χρειάζονται πολλά και διαφορετικά πράγματα και προπαντός μια συναντίληψη του ελληνικού λαού για το μέλλον.

4) Νομίζετε πως έκανε καλά το ΠΑΣΟΚ που συμμετείχε στην κυβέρνηση και πως αξιολογείτε το έργο που παράγεται από αυτήν μέχρι σήμερα;

Το ΠΑΣΟΚ από την στιγμή που είχε ξεκινήσει μια προσπάθεια, στα πλαίσια των τότε εφικτών λύσεων και έχοντας επιλέξει «το μη χείρον ως βέλτιστο», έπρεπε να συμμετέχει στην προσπάθεια να μην βουλιάξει η χώρα στα χειρότερα, έστω και αν χρειαζόταν να κάνει ιδεολογικές υποχωρήσεις και χωρίς να υπολογίσει το κομματικό κόστος.
Απ’ αυτή την σκοπιά, η συμμετοχή ήταν αναγκαία και θα ήταν περισσότερο ωφέλιμο αν συμμετείχαν και άλλες δυνάμεις σ’ αυτή την προσπάθεια.
Γι’ αυτή την πατριωτική στάση όλων των δυνάμεων του έθνους, εξακολουθεί να είναι επίκαιρο το παράδειγμα του Ζαχαριάδη, ηγέτη του ΚΚΕ, το οποίο επικαλέστηκα και σε ομιλία μου στη Βουλή, ο οποίος φυλακισμένος ως κομμουνιστής παρότρυνε μέσα από τη φυλακή τους Έλληνες να αντισταθούν στον κατακτητή.
Όσον αφορά την αξιολόγηση του έργου της κυβέρνησης είναι νωρίς για να βγουν συμπεράσματα.
Δεν αμφιβάλλω για τις καλές προθέσεις κανενός παρόλο που διαπιστώνω ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας με πρώτο τον πρωθυπουργό, έπρεπε να καθίσουν στην καρέκλα της εξουσίας, μετά την ήττα των επιλογών τους, για να προσγειωθούν στην πραγματικότητα.
Η πατριωτική ευθύνη, όμως, μας υποχρεώνει να παραβλέπουμε αυτές τις παραμέτρους παρόλο που μας προβληματίζουν.
Εύχομαι πάντως να πετύχει αυτή η κυβέρνηση, γιατί το έργο της θα επηρεάσει το μέλλον της χώρας μέσα στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται και η οποία δεν είναι εύκολο να ανατραπεί αν δεν υπάρξει μια παγκόσμια συσπείρωση όλων των δυνάμεων που επιθυμούν να μπουν φραγμοί στην ανεξέλεγκτη συγκέντρωση πλούτου από πολύ λίγους, κυρίως μέσα από εικονικές καταστάσεις που επηρεάζουν τις οικονομίες όλων των χωρών του κόσμου.
Μέχρι να γίνει, όμως, αυτό που σίγουρα θα αργήσει, χρειάζεται στα πλαίσια αυτού του άνισου και άδικου συστήματος να δρομολογηθούν εξελίξεις που θα διευρύνουν την παραγωγική βάση της χώρας και θα συμβάλλουν ώστε να έχει μεγαλύτερο μερίδιο και η ίδια και οι πολίτες της από τον διεθνή καταμερισμό. Εξάλλου, ο καπιταλισμός έχει απλώσει τα πλοκάμια του παντού και αυτό δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε.

5) Ποια είναι η γνώμη σας για τα περί «αναγέννησης» του κινήματος, που προωθεί ο Ευάγγελος Βενιζέλος; Πιστεύετε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ελπίδα;

Το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται να καταβάλλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και ένα συνεχή αγώνα για να κερδίσει το χαμένο έδαφος. Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη αν δεν καθίσει ο κουρνιαχτός και ο κόσμος να ηρεμήσει από την παραζάλη που του έχει δημιουργήσει η κρίση που το ίδιο το παγκόσμιο σύστημα δημιούργησε στην ευρωζώνη μετά από τις κρίσεις στις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας τις περασμένες δεκαετίες.
Για να συμβάλλει, όμως, με τον γρηγορότερο κατά το δυνατόν ρυθμό σ’ αυτό η νέα ηγεσία του Ευάγγελου Βενιζέλου, πρέπει να μην αρκεστεί σε πρακτικές του παρελθόντος αλλά να δοκιμάσει νέες που θα ξεκινούν από μια γενική θεώρηση και θα εξειδικεύονται στα θέματα που απασχολούν τον πολίτη, ώστε αυτός να συνδέει το γενικό με το ειδικό και να αποκτά αυτοπεποίθηση για δημιουργία, που είναι η βάση για να υπάρχει ελπίδα.
Το νέο ΠΑΣΟΚ για να στηθεί σωστά και να μετεξελιχθεί σε κίνημα, δηλαδή να ακολουθήσει την αντίθετη πορεία απ’ αυτή που είχε μέχρι την κρίση, που από κίνημα σιγά σιγά έγινε κόμμα, πρέπει μα βάση μια ολοκληρωμένη στρατηγική, χωρίς καμία διάκριση και μέσα από ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, να αρχίσει να περνά τα δικά του μηνύματα στην κοινωνία, τα οποία επειδή θα πρέπει να έχουν θετική προοπτική, θα απαιτούν πλήρη τεκμηρίωση και πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να γίνουν κτήμα της κοινωνίας.
Αν το νέο ΠΑΣΟΚ καταφέρει να αλλάξει μια παγιωμένη αντίληψη αρνητικής σκέψης της ελληνικής κοινωνίας, τότε θα έχει προσφέρει κυρίως στους νέους ανθρώπους την κινητήρια δύναμη για να πάμε μπροστά και ως λαός και ως χώρα.
Το ΠΑΣΟΚ, ως δημιούργημα μιας αναγκαιότητας να εκφράσει κοινωνικές δυνάμεις να βγουν από το περιθώριο και να έρθουν στο προσκήνιο, πράγμα που το κατάφερε, έχει, με τεκμήριο αυτή την βαριά κληρονομιά, τη δυνατότητα να δώσει μέσα σ’ αυτή τη νέα πραγματικότητα ελπίδα σε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του έθνους που θέλουν και διεκδικούν με πράξεις και όχι μόνο λόγια να υπάρξει ένας δικαιότερος κόσμος, με ισονομία και αξιοκρατία, που θα αναβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα και θα διαμορφώνει τις προϋποθέσεις μιας κοινωνικής και οικονομικής προόδου αλλά και ισορροπημένης ευημερίας.

Επιστολή Μ.Στρατάκη προς τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και Δήλωση για τις εκλογές (10/4/2012)

10/4/2012

Προς: Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ
κ. Ευάγγελο Βενιζέλο

Αγαπητέ Πρόεδρε,

Θα επιθυμούσα, πριν δώσω στη δημοσιότητα τη δήλωση που σας επισυνάπτω, να τη θέσω υπ’ όψιν σας, καθώς οφείλω ως μέλος του ΠΑΣΟΚ.
Δεν έκρυψα τον προβληματισμό μου για αρκετά από αυτά που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, έχοντας ενημερώσει σχετικά τον Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, χωρίς να τροφοδοτώ σχόλια ή να προβαίνω σε επιδεικτικές κινήσεις. Περίμενα ότι έστω και την τελευταία στιγμή θα κυριαρχούσαν πιο ώριμες σκέψεις, γιατί δεν έχω πειστεί ότι οι εκλογές αυτή την περίοδο θα λύσουν προβλήματα. Ενώ αντίθετα, φοβάμαι ότι θα δημιουργήσουν ακόμη περισσότερα σε βάρος της χώρας, και γι’ αυτό δεν μπορώ να συμμετέχω ως υποψήφιος.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις τον χώρο όπου ανήκω, και δεν αλλάζω, αλλά και εσάς προσωπικά, ως εκλεγμένο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου η ιστορία μου και η πορεία μου δεν μου επιτρέπουν άλλη επιλογή.
Σας ζητώ συγγνώμη, γιατί, παρά την προσωπική εκτίμηση και την μακροχρόνια γνωριμία μας, δεν μπορώ να ανταποκριθώ στο κάλεσμά σας, μετά τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν, όχι με δική σας πρωτοβουλία, γιατί έτσι επιβάλλει η συνείδησή μου και παρακαλώ για την κατανόησή σας.

Με ιδιαίτερη εκτίμηση και αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν.Ηρακλείου


ΔΗΛΩΣΗ

Η Ελλάδα και οι πολίτες της βιώνουν τη δυσκολότερη περίοδο της σύγχρονης Ιστορίας.
Η μεγάλη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και η συστημική κρίση της χώρας, που εκδηλώθηκε στη χειρότερή της μορφή τα τελευταία χρόνια, διαμορφώνουν συνθήκες «οικονομικού πολέμου». Ο διπλασιασμός του δημόσιου χρέους μέσα σε λίγα χρόνια και ο εκτροχιασμός του δημοσιονομικού ελλείμματος, κυρίως το 2009, ήταν αυτά που ξεχείλισαν το ποτήρι.
Τα δεδομένα αυτά μας υποχρέωσαν να υπερβούμε εαυτούς και να ψηφίσουμε πράγματα που δεν πιστεύουμε, προκειμένου να σώσουμε τη χώρα και να αποφύγουμε τα χειρότερα.
Δυστυχώς, χωρίς να ολοκληρωθούν οι δεσμεύσεις που αναλάβαμε, χωρίς να θωρακιστεί η οικονομία και να ξεκινήσει μια νέα αναπτυξιακή πορεία, αφού, όπως δηλώνεται από όλες τις πλευρές, θα χρειαστούν και νέα μέτρα τον Ιούνιο και πιθανόν και 3ο Μνημόνιο, οδηγούμαστε πρόωρα και άκαιρα σε εκλογές.
Χρησιμοποιείται η εκλογική αναμέτρηση, κορυφαία διαδικασία του κοινοβουλευτικού συστήματος, για εκτόνωση, χωρίς να αναλογιζόμαστε το νέο εθνικό διχασμό που καλλιεργείται και την πλήρη απαξίωση του πολιτικού συστήματος.
Επιπλέον, δεν προωθήθηκαν όλες οι απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη βελτίωση του πολιτικού συστήματος, αλλά ούτε και η αναθεώρηση του Συντάγματος από την επόμενη Βουλή.
Πιστεύω ότι όλα αυτά που διαδραματίζονται στο μέσον της τετραετίας δεν συμβαδίζουν με αυτά που πρέπει να γίνουν για τη χώρα. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των εκλογών, δεν επιτρέπονται βιαστικές κινήσεις σε ένα περιβάλλον τόσο μεγάλης ρευστότητας, εκτός αν υπηρετούνται άλλες σκοπιμότητες που δεν θέλω ούτε να σκέφτομαι, γιατί και οι διαφορετικές συνταγές που εφαρμόζονται κατά χώρα, αλλού δημοψήφισμα, αλλού κυβέρνηση τεχνοκρατών, κ.ο.κ., με προβληματίζουν έντονα.
Κατά τη γνώμη μου, εκείνο που χρειαζόταν, όπως έχω τονίσει και στη Βουλή, είναι όλοι μαζί να συμβάλουμε ώστε να ξεπεραστεί η κρίση, παραμερίζοντας εμφυλιοπολεμικές πρακτικές, και αφού αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο από καταναλωτικό σε παραγωγικό, να εκλέξει ο λαός, στα πλαίσια των συνταγματικών προθεσμιών, την Κυβέρνηση που θα μπορεί να το προωθήσει με τον καλύτερο τρόπο.
Για τους λόγους αυτούς, δεν επιθυμώ να συμμετέχω στην προσεχή εκλογική αναμέτρηση ως υποψήφιος, παρόλο που θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις την παράταξη που ανήκω, η οποία κατά τη γνώμη μου διατυπώνει την πλέον ορθολογική πρόταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια ενός παγκοσμιοποιημένου συστήματος, αλλά και για να δοθεί η δυνατότητα σε νέα στελέχη και πρόσωπα να δοκιμαστούν στον πολιτικό στίβο.
Επιθυμώ για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω από καρδιάς τους πολίτες του Ηρακλείου που στις τελευταίες πέντε εκλογικές αναμετρήσεις με επέλεξαν ως εκπρόσωπό τους στο Κοινοβούλιο και την κεντρική πολιτική σκηνή, όπου αγωνίστηκα με όλες μου τις δυνάμεις για να προωθήσω τα συμφέροντα του τόπου και της χώρας, είτε ως Υφυπουργός είτε ως απλός Βουλευτής.
Θέλω ακόμη να δηλώσω ότι θα παραμείνω ενεργός πολίτης, στην υπηρεσία όλων των πολιτών, ιδιαίτερα της περιφέρειάς μου, που τόσο πολύ με τίμησαν. Εξάλλου, το νέο αναπτυξιακό-παραγωγικό μοντέλο που οραματίζομαι, απαιτεί τη στήριξη και τη συμμετοχή όλων. Σε αυτή την προσπάθεια, προπάντων στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε, θα επιδιώξω να διαθέσω με ανιδιοτέλεια όλες μου τις δυνάμεις.
Και πάλι σας ευχαριστώ όλες και όλους, ευχόμενος καλή Ανάσταση.

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Ν. Ηρακλείου

Απάντηση Υπ.Προστασίας του Πολίτη για την αστυνόμευση του Δήμου Βιάννου.


9/4/2012

Απάντηση Υπ.Προστασίας του Πολίτη για την αστυνόμευση του Δήμου Βιάννου.
Ύστερα από Αναφορά του Μαν.Στρατάκη.

Σε απάντηση της Αναφοράς που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με την αστυνόμευση του Δήμου Βιάννου, ύστερα και από σχετική επιστολή του Δημάρχου κ.Μπαριτάκη, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ.Οικονόμου, αναφέρει:
“Η περιοχή του Δήμου Βιάννου, αστυνομεύεται από το ομώνυμο Αστυνομικό Τμήμα με τη διενέργεια εποχούμενων περιπολιών, κατά τη διάρκεια των οποίων διενεργούνται συνεχείς και εντατικοί έλεγχοι για την πρόληψη και καταστολή κάθε παραβατικής συμπεριφοράς και την εδραίωση ενός περιβάλλοντος ευνομίας και ασφάλειας. Παράλληλα, σε καθημερινή βάση, συγκροτείται κοινή εποχούμενη περιπολία, κατά τις νυκτερινές ώρες, μεταξύ του εν λόγω Αστυνομικού Τμήματος και του Αστυνομικού Τμήματος Αρκαλοχωρίου.
Πέραν αυτών, στις περιοχές τοπικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Βιάννου στα πλαίσια εφαρμογής των Ειδικών Σχεδίων, δραστηροποιούνται τα Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων (ΤΑΕ) καθώς και προσωπικό των ειδικών ομάδων της εν λόγω Δ/νσης, ήτοι Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και Ελέγχου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ), με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής κάθε μορφής εγκληματικής δράσης στις περιοχές αυτές. Η συμβολή των εν λόγω Τμημάτων και Ομάδων στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή της Βιάννου, κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική, καθότι οι έλεγχοι που διενεργούν έχουν αποφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επιπρόσθετα, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, διενεργούνται γενικοί αστυνομικοί έλεγχοι (εξορμήσεις) στους οποίους μετέχει όλο το διαθέσιμο προσωπικό των Υπηρεσιών της προαναφερόμενης Αστυνομικής Δ/νσης.
Continue reading “Απάντηση Υπ.Προστασίας του Πολίτη για την αστυνόμευση του Δήμου Βιάννου.”

Εκσυγχρονισμός Λιμένα Ηρακλείου


4/4/2012

Εκσυγχρονισμός Λιμένα Ηρακλείου.

Συγκεκριμένες παρεμβάσεις δρομολογούνται για τον εκσυγχρονισμό του Λιμένος Ηρακλείου, απάντησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ.Μωραϊτης στον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη κατά τη συζήτηση σχετικής ερώτησής του στη Βουλή.
Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός τα έργα εκσυγχρονισμού του λιμανιού του Ηρακλείου, κάτι που έχει ζητήσει και το Επιμελητήριο Ηρακλείου σε πρόσφατο υπόμνημά του, είναι αρμοδιότητα πολλών φορέων και υπηρεσιών και αποτελούν ένα σύνθετο εγχείρημα.
Ο κ.Στρατάκης τόνισε ότι οι διαδικασίες ναι μεν θα πρέπει να τηρηθούν, αλλά πρέπει να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς, ενώ η καθυστέρηση της απαιτούμενης εκβάθυνσης του λιμένα έχει κατά καιρούς δημιουργήσει διάφορα προβλήματα. Έτσι, η ολοκλήρωση των αναγκαίων υποδομών στο λιμάνι, κάτι που ζητούν καθολικά οι φορείς του Ηρακλείου, θα βοηθήσει μαζί με την ανάπτυξη του τομέα της κρουαζιέρας, σε μία σημαντική ενίσχυση και της εικόνας της πόλης ως τουριστικού προορισμού αλλά και της παρουσίας του ως εμπορευματικού κέντρου στη Μεσόγειο.
Παρόλ’ αυτά, ο Υφυπουργός επεσήμανε από την πλευρά του ότι ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, αρμόδιος για την εξεύρεση χρηματοδότησης για το σύνολο των έργων στο λιμάνι, δεν έχει το απαιτούμενο προσωπικό για την πλήρη λειτουργία του.
Όμως, μέχρι σήμερα, έχουν γίνει ή δρομολογούνται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, σημαντικές παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν και θα εκσυγχρονίσουν το λιμένα Ηρακλείου.
Σ’ αυτές περιλαμβάνονται τα έργα ασφαλτόστρωσης και συντήρησης της χερσαίας ζώνης, τα μέτρα ασφάλειας του λιμένα, η απολύμανση και ο καθαρισμός των εξωτερικών χώρων, η αξιοποίηση των αποθηκών του ΟΛΗ, αλλά και η δρομολόγηση της εκπόνησης μελέτης εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης.
Ταυτόχρονα αναμένεται η έγκριση του master plan από την αρμόδια διυπουργική επιτροπή, προκειμένου να εγκριθούν οι απαιτούμενες μελέτες και να εξευρεθεί η χρηματοδότηση των προβλεπόμενων σε αυτό έργων, με τη συνδρομή της Πολιτείας προς όφελος της τοπικής αλλά και εθνικής οικονομίας.

Σαφείς οι θέσεις του Μαν.Στρατάκη επί του σχεδίου νόμου του Υπ.Υποδομών για ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ταξί και πρατήρια καυσίμων4/4/2012

Σαφείς οι θέσεις του Μαν.Στρατάκη επί του σχεδίου νόμου του Υπ.Υποδομών για ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ταξί και πρατήρια καυσίμων.

Μιλώντας επί του σχεδίου νόμου του Υπ.Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημόσιων Έργων κλπ», ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης, διατύπωσε με σαφήνεια τις θέσεις του για τα καίρια ζητήματα που επιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου υποστηρίζοντας την ίση μεταχείριση των εμπλεκομένων αλλά και την αποτροπή αδικιών.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ο κ.Στρατάκης επεσήμανε ότι οι μεθοδεύσεις απομάκρυνσης του ENISA από το Ηράκλειο, με μεταφορά προσωπικού στην Αθήνα, έχουν ως στόχο την αποδυνάμωσή του, γεγονός που θα κάνει ευάλωτη την Ελλάδα σε ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια των δικτύων πληροφοριών και το λεγόμενο κυβερνοέγκλημα. Αυτό, μάλιστα, τονίστηκε και στην κοινή Ερώτηση που κατέθεσαν την περασμένη εβδομάδα 13 βουλευτές της Κρήτης, με πρωτοβουλία του κ.Στρατάκη, για το θέμα αυτό.

Για το θέμα των ταξί ο κ.Στρατάκης ξεκαθάρισε ότι θα πρέπει οι έδρες των ταξί να είναι αν όχι ο καλλικρατικός δήμος, γιατί αυτή είναι η σύγχρονη δομή διοικητικής διαίρεσης της χώρας, τουλάχιστον ο καποδιστριακός δήμος. Όσον αφορά τις ενιαίες διοικητικές έδρες επειδή οι ανάγκες διαφοροποιούνται από περιφέρεια σε περιφέρεια ζήτησε να αντιμετωπίζονται από τα περιφερειακά συμβούλια.
Continue reading “Σαφείς οι θέσεις του Μαν.Στρατάκη επί του σχεδίου νόμου του Υπ.Υποδομών για ηλεκτρονικές επικοινωνίες, ταξί και πρατήρια καυσίμων”