Ανάγκη προστασίας πολιτών από την έλλειψη φερεγγυότητας και την ενδεχόμενη ασυδοσία ασφαλιστικών εταιρειών

Αριθμός πρωτ: 3970
Ημερομηνία κατάθεσης: 6/2/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Ανάγκη προστασίας πολιτών από την έλλειψη φερεγγυότητας και την ενδεχόμενη ασυδοσία ασφαλιστικών εταιρειών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Τύπου ανακαλείται η άδεια λειτουργίας δύο ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες δεν κατέβαλαν τα απαιτούμενα ποσά προκειμένου να καλυφθούν οι διαφορές του ελέγχου για το περιθώριο φερεγγυότητας και τεχνικού αποθέματος χρήσης 2005. Οι συγκεκριμένες εταιρείες στο χαρτοφυλάκιό τους είχαν περίπου 350.000 αυτοκίνητα. Οι πολίτες που είχαν συνάψει συμβόλαια με τις εν λόγω εταιρείες βρέθηκαν αιφνιδίως εκτεθειμένοι ενώ θα κληθούν να πληρώσουν για δεύτερη φορά ασφάλιστρα σε κάποια άλλη εταιρεία, προκειμένου να ασφαλιστούν.
Επειδή είναι υποχρέωση της πολιτείας να προφυλάσσει τους ασφαλισμένους από την έλλειψη φερεγγυότητας και την ενδεχόμενη ασυδοσία μερίδας ασφαλιστικών εταιρειών.
Επειδή οι πολίτες δεν πρέπει να υποχρεώνονται να πληρώνουν εις διπλούν ασφάλιστρα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί ούτως ώστε να διασφαλίσει τα συμφέροντα των πελατών των διαφόρων ασφαλιστικών εταιρειών από ενδεχόμενη οριστική παύση λειτουργίας τους.
2) Αν διενεργούνται ενδελεχείς έλεγχοι στις ασφαλιστικές εταιρείες ούτως ώστε να εξαλείφεται η δυνατότητα ασυδοσίας τους εις βάρος των πολιτών.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης