Δημιουργία ανεξάρτητης Εθνικής Εποπτικής Αρχής για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό

Αριθμός πρωτ: 3794
Ημερομηνία κατάθεσης: 31/1/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Δημιουργία ανεξάρτητης Εθνικής Εποπτικής Αρχής για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό

Είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη μη τήρηση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την ίδρυση Εθνικής Εποπτικής Αρχής στο πλαίσιο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού.
Ο Κανονισμός-Πλαίσιο για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό άρχισε να ισχύει τον Απρίλιο του 2004 (Κανονισμός 549/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου) και προβλέπει την παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και την επιτήρηση και κανονιστική ρύθμιση των εν λόγω υπηρεσιών.
Τα Κράτη-Μέλη υποχρεούνται να ορίσουν ή να ιδρύσουν ανεξάρτητη Εθνική Εποπτική Αρχή που θα εκτελεί τα διάφορα καθήκοντα, όπως προσδιορίζονται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της πιστοποίησης των φορέων παροχής αεροναυτιλιακών υπηρεσιών και της υπό εξέλιξη πρόβλεψης και συμμόρφωσης.
Επειδή η Ελλάδα δεν έχει μεριμνήσει μέχρι τώρα για την πλήρη ίδρυση ανεξάρτητης αρχής,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Πότε θα προβεί στις αναγκαίες διαδικασίες προκειμένου να δημιουργηθεί το πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία της αρχής αυτής
2) Ποιος είναι ο απομένων χρόνος, μέσα στον οποίο εάν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες δεν θα καταδικαστεί η χώρα και θα έχει τις λιγότερες επιπτώσεις από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης