Εξοικονόμηση νερού, διαχείριση ξηρασίας

Αριθμός πρωτ: 1886
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Εξοικονόμηση νερού, διαχείριση ξηρασίας

Στην Ερώτησή μου 9068/22-3-2006 με το ίδιο θέμα, δεν δόθηκε καμιά απάντηση σαν να μην σας απασχολεί το θέμα, τη στιγμή μάλιστα που τα ακραία καιρικά φαινόμενα διευρύνουν την περίοδο ξηρασίας με απρόβλεπτες συνέπειες. Επειδή η διαχείριση της ξηρασίας και η εξοικονόμηση νερού είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και ιδιαίτερα στον ανεπτυγμένο κόσμο πρώτης προτεραιότητας δραστηριότητες, η δε Ευρωπαϊκή Ένωση με την Οδηγία 60/2000/ΕΚ διαμόρφωσε το πλαίσιο σε αυτήν την κατεύθυνση.
Επειδή στη χώρα μας, παρά το ότι η παραπάνω Οδηγία έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο με τον Ν. 2399/03, εντούτοις αντιμετωπίζονται καθημερινά αυξημένα προβλήματα. Αυτά τα προβλήματα αφορούν κυρίως τις ιδιαιτερότητες του ελλαδικού χώρου, την υφιστάμενη κατάσταση (πολυνομία και πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων), τον σχεδιασμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο και την έλλειψη σύγχρονων αντιλήψεων διαχείρισης της ζήτησης και κυρίως σε ότι αφορά τη γεωργική χρήση.
Σε αυτά εντάσσεται και η έλλειψη στρατηγικής ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης των εκροών αστικών υγρών απόβλητων και άλλων περιθωριακών νερών με σκοπό την εξοικονόμηση νερού.
Αν και είναι γνωστό ότι οι Αρχαίοι Έλληνες, και ιδιαίτερα οι Μινωίτες (3000 π. Χ.-1100 π.Χ.), θεωρούνται πρωτοπόροι σε τεχνολογίες σχετικές με τη συλλογή, υγιεινή και χρήση όμβριων νερών και στη συνέχεια οι τεχνολογίες αυτές διαδόθηκαν στην κεντρική Ελλάδα και από εκεί σε άλλες χώρες, εντούτοις σήμερα η χώρα μας υστερεί στην χρήση τέτοιων τεχνολογιών εξοικονόμησης νερού σε σχέση με άλλες χώρες όπου ενισχύεται, επιδοτείται και επιβραβεύεται η εφαρμογή τέτοιων πρακτικών, οι οποίες στοχεύουν στην εξοικονόμηση νερού με περιορισμό των απωλειών, ανακύκλωση και γενικότερα αποδοτικότερη χρήση των διαθέσιμών πόρων.
Επειδή σε όλο τον κόσμο γίνεται προσπάθεια να υπάρξει όσο γίνεται πιο αποτελεσματική στρατηγική σε αυτόν τον τομέα, και μάλιστα εφαρμόζεται σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες αποκεντρωμένο σύστημα διαχείρισης νερού και των υγρών αποβλήτων με ανακύκλωση σε επίπεδο μιας κατοικίας, όπως προέκυψε και από το Παγκόσμιο Συνέδριο για το νερό που έγινε πρόσφατα στην Κρήτη, αλλά και τη Διάσκεψη των Διευθυντών νερού των Ευρωμεσογειακών χωρών στις 6-11-2006,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1. Τι μέτρα πρόκειται να λάβει προκειμένου να αποκατασταθεί ή τουλάχιστο να βελτιωθεί η απόδοση της χρήσης των υδατικών πόρων και κυρίως η εξοικονόμηση νερού με περιορισμό των απωλειών, ανακύκλωση και γενικότερα αποδοτικότερη χρήση του.
2. Εάν προτίθεται να λάβει μέτρα που θα ενισχύουν τις δράσεις (δημόσιες, νομαρχιακές, δημοτικές ή ιδιωτικές) που θα εφαρμόζουν στην πράξη με μετρήσιμα και άμεσα αποτελέσματα τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης