«Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους – 2007»

Αριθμός πρωτ: 14284
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/9/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους – 2007».

Το 2007 με βάση την απόφαση 771/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2006, έχει ανακηρυχθεί σε «Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους». Οι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους είναι τα Δικαιώματα, η Εκπροσώπηση, η Αναγνώριση της Ποικιλομορφίας, η Ισότητα και ο Σεβασμός.
Επειδή απαιτείται σχεδιασμός της εθνικής στρατηγικής εφαρμογής του έτους αλλά και υλοποίηση των δράσεων που θα συμπεριληφθούν σ’ αυτήν.
Επειδή υπάρχουν πολλοί ενδιαφερόμενοι αλλά και ομάδες πολιτών που κρίνουν ότι οι ίσες ευκαιρίες αφορούν τα μέλη τους και προτίθενται να συνδράμουν αυτές τις δράσεις όπως η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες. Επειδή ο πολιτισμός μας αλλά και τα υπάρχοντα προβλήματα στη χώρα μας επιβάλλουν να πρωτοστατήσουμε σ’ αυτή την πρωτοβουλία της Ε.Ε.,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1) Με ποιο σχεδιασμό και με τη συμμετοχή ποιών ομάδων πολιτών προτίθενται να χαράξει την εθνική στρατηγική εφαρμογής του έτους.
2) Αν προτίθεται να αξιοποιήσει τις προτάσεις και τη συμμετοχή της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης