Ο βουλευτής Ηρακλείου, Μανόλης Σοφ. Στρατάκης, κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπ. ΠΕΧΩΔΕ με θέμα: “Προβλήματα στην προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου προστασίας και διαχείρισης υδάτων”

Αριθμός πρωτ: 1807
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/11/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Προβλήματα στην προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου προστασίας και διαχείρισης υδάτων

Σε παλαιότερες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει την κωλυσιεργία του Υπουργείου στην προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου της χώρας μας στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ, όπως αποδεικνύεται και από την αποφυγή απάντησης στην Ερώτηση μου 8710/14-3-06.
Το γεγονός ότι δεν ενεργοποιούνταν ο Ν. 3199/2003, για τον καθορισμό μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων, είχε ως αποτέλεσμα την παραπομπή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την καθυστέρηση εφαρμογής της ολοκληρωμένης πολιτικής υδάτων που είχε σχεδιαστεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση.
Ωστόσο, αποδεικνύεται ότι η εν λόγω προσαρμογή, που αποπειράθηκε να γίνει με τις Υπουργικές Αποφάσεις 47630/16-11-05 και 43504/5-12-05, είναι το λιγότερο ελλιπής, κυρίως λόγω ελλιπούς στελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών, όπως έχει επισημάνει με επιστολή του και ο Νομάρχης Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα για την Περιφέρεια Κρήτης, επισημαίνεται ότι η Διεύθυνση Υδάτων συστάθηκε μεν με μεγάλη καθυστέρηση, η στελέχωσή της ωστόσο είναι εντελώς ανεπαρκής για τις αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί. Η αδειοδότηση των μικρών, ιδιαίτερα, υδροληπτικών έργων, ως αρμοδιότητα που αφαιρείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, έπρεπε να είχε αντισταθμιστεί τουλάχιστον με μεγάλο αριθμό, αλλά και σχετικού με το αντικείμενο, προσωπικού.
Όταν όμως προβλέπονται, ενδεικτικά, μόνο 4 θέσεις Γεωτεχνικών και για τους τρεις κλάδους (Γεωπόνων, Δασολόγων, Γεωλόγων) στην Περιφέρεια Κρήτης, θεωρείται βέβαιο ότι θα παρουσιαστούν προβλήματα κατά την εφαρμογή του νόμου, κυρίως στο επίπεδο της επίλυσης των διαφορών.
Επειδή για να εφαρμοστεί σωστά η νέα πολιτική διαχείρισης των υδατικών πόρων στη χώρα μας απαιτούνταν διαφορετική προσέγγιση κατά την υλοποίηση του ν. 3199/2003, ώστε οι Διευθύνσεις Υδάτων της Περιφέρειας να μπορούν να αντεπεξέλθουν στο τιτάνιο έργο που τους ανατίθεται,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Με ποιες διαδικασίες και με ποιο τρόπο θα διασφαλίσει, έστω και εκ των υστέρων, την ορθολογική στελέχωση των αρμόδιων Διευθύνσεων Υδάτων των Περιφερειών, ώστε η διαχείριση υδατικών πόρων που τώρα μόλις μπαίνει σε εφαρμογή, να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προσδοκίες του κόσμου της υπαίθρου.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης