Σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών

πηγή: http://www.iobe.gr

Αριθμός πρωτ: 7356
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/4/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση-μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) για τον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, τονίζονται ιδιαίτερα οι βασικές επιτακτικές ανάγκες του κλάδου αλλά και οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο συγκεκριμένος κλάδος.
Ο κλάδος των τροφίμων, σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, έχει τη μεγαλύτερη συμβολή σε όλα τα κύρια μεγέθη της μεταποίησης, αφού καλύπτει το 25% του κύκλου εργασιών, κατέχει το 25% των συνολικών κεφαλαίων, παράγει το 24% της συνολικής προστιθέμενης αξίας και απασχολεί πάνω από το 22% των απασχολούμενων στο σύνολο του μεταποιητικού τομέα.
Επειδή οι προσπάθειες που γίνονται από την πλευρά των επιχειρήσεων να διευρύνουν την εξωστρέφειά τους με επενδύσεις που κατευθύνονται προς τον εξορθολογισμό της παραγωγικής τους δραστηριότητας, αντιλαμβανόμενοι τις προκλήσεις από τη μελλοντική εξέλιξη του κλάδου των τροφίμων και των ποτών, προσκρούουν στα σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα που υπάρχουν και συνδέονται κυρίως με τη λειτουργία του κράτους και τις σχέσεις του με τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η ανταγωνιστικότητα που είναι το κυρίαρχο θέμα.
Επειδή με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου έχω επισημάνει τα προβλήματα που υπάρχουν και την ανάγκη λήψης συγκεκριμένων μέτρων για την ανάκαμψη ενός σημαντικού κλάδου της ελληνικής οικονομίας στον οποίο δραστηριοποιούνται πάνω από το 20% του συνόλου των βιομηχανικών επιχειρήσεων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθενται να λάβουν, α) για τη διαφοροποίηση των προϊόντων μέσω της ανάπτυξης καινοτομικών δραστηριοτήτων για την ικανοποίηση των αυξημένων απαιτήσεων των καταναλωτών, β) για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μονάδων, γ) για την παραγωγή προϊόντων υψηλού επιπέδου ασφαλείας και ποιότητας και ενημέρωσης του καταναλωτή και δ) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας που θα δώσει ώθηση στον κλάδο της εγχώριας αγοράς και θα τροφοδοτήσει με ταχύτερους ρυθμούς μεγέθυνσης, προκειμένου να ανακτήσει ο κλάδος των τροφίμων και ποτών μια δυναμική πορεία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης