Τροποποίηση της Εγκυκλίου με θέμα «Ερμηνεία και εφαρμογή του Π.Δ. 256/1998: Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α’ 116) “Περί κατηγοριών μελετών”»

Αριθμός πρωτ: 611
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/10/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της Εγκυκλίου με θέμα «Ερμηνεία και εφαρμογή του Π.Δ. 256/1998: Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α’ 116) “Περί κατηγοριών μελετών”»

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με επιστολή του ζητά την τροποποίηση της Εγκυκλίου 68265/2-10-2000 “Περί κατηγοριών μελετών”, σε ό,τι αφορά τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος.
Με δεδομένο ότι στόχος των Προεδρικών Διαταγμάτων αλλά και της Εγκυκλίου είναι τα διάφορα είδη περιβαλλοντικών μελετών να καταρτίζονται από επιστήμονες που έχουν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα, ώστε να εξασφαλίζεται η επιστημονική επάρκεια, αρτιότητα και εγκυρότητα αυτών.
Επειδή τα προσόντα αυτά και η επιστημονική επάρκεια στον τομέα αυτό καλύπτονται από αυτούς που έχουν σπουδάσει το γνωστικό αντικείμενο, σε αντίθεση με τις άλλες ειδικότητες των Μηχανικών, που η επάρκεια είναι συνάρτηση και της εμπειρίας τους.
Επειδή η Εγκύκλιος θέτει ως προϋπόθεση για όλες τις ειδικότητες Μηχανικών την παρέλευση τεσσάρων χρόνων από τη λήψη του πτυχίου, για την απόκτηση του αντίστοιχου μελετητικού πτυχίου (κατηγορία 27), χωρίς να εξαιρεί τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος, αν και η διαχείριση και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί το γνωστικό τους αντικείμενο.
Επειδή το ΤΕΕ που ενδιαφέρεται ισοδύναμα για όλες τις ειδικότητες δικαίως διαπιστώνει την αδικία σε βάρος των Μηχανικών Περιβάλλοντος και ζητά την τροποποίηση,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να δώσει εντολή για τροποποίηση της Εγκυκλίου, ώστε η προϋπηρεσία των τεσσάρων χρόνων και η απαίτηση κατοχής μελετητικού πτυχίου στην κατηγορία 27 για την εκπόνηση των περιβαλλοντικών μελετών, να μην αποτελεί εμπόδιο για τους Μηχανικούς Περιβάλλοντος, αφού η διαχείριση και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ (αρχείο pdf)