Άτολμο και ασαφές το προωθούμενο σχέδιο νόμου για τον χωροταξικό σχεδιασμό σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 7788
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Άτολμο και ασαφές το προωθούμενο σχέδιο νόμου για τον χωροταξικό σχεδιασμό σύμφωνα με το Δήμο Ηρακλείου.

Άτολμο και ασαφές χαρακτηρίζει και ο Δήμος Ηρακλείου, μετά τις περιβαλλοντικές οργανώσεις το σχέδιο νόμου για τον χωροταξικό σχεδιασμό που προωθεί το ΥΠΕΧΩΔΕ ενώ υπογραμμίζει πως δεν λαμβάνει υπόψη τις παρατηρήσεις που έχει καταθέσει η Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού.
Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, στο Γενικό Σχέδιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης δεν προσδιορίζεται η αναπτυξιακή προοπτική της Κρήτης με βάση την ιδιαιτερότητά της σε θέματα Τουρισμού, Ενέργειας, Πρωτογενούς τομέα, Έρευνας, Επιστήμης, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος.
Συνοπτικά, όπως επισημαίνεται, η δημιουργία του νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου στο Καστέλι, η λέξη Καστέλι που θα χωροθετούσε το έργο, απουσιάζει ολοσχερώς από το κείμενο ενώ επίσης δεν διασφαλίζεται ο χαρακτήρας του αεροδρομίου «Ν.Καζαντζάκης» ως Διεθνούς Τουριστικού Αεροδρομίου. Δεν δίνεται καμία νέα προοπτική στο λιμένα Ηρακλείου, αγνοείται η δυνατότητα της Κρήτης σε εφαρμογές Ήπιων Μορφών Ενέργειας, δεν καθιερώνεται Μητροπολιτικό σχήμα στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Ηρακλείου και δεν γίνεται καθόλου αναφορά για το Νότιο Οδικό Άξονα και τους κάθετους συνδετήριους άξονες.
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου υπογραμμίζει την αναγκαιότητα συναίνεσης των θεσμικών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, των αρμοδιοτήτων και των απαραίτητων οικονομικών πόρων των Δήμων σε ότι αφορά τη μείωση του αριθμού των Περιφερειών και των Ο.Τ.Α και τις συνενώσεις.
Επειδή, όπως υποστηρίζει ο Δήμος Ηρακλείου, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου για θεσμοθέτηση Χωροταξικού Σχεδιασμού είναι αναγκαίο να τεθούν με σαφήνεια οι στόχοι και να προβλεφθούν ειδικότερα μέτρα και δράσεις για την εφαρμογή του.
Επειδή με τις 2192/20-11-07, 7528/28-2-08 Ερωτήσεις μου τόνισα πως το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης δεν ανταποκρίνεται ούτε στις προσδοκίες ούτε στις ανάγκες του Νομού Ηρακλείου αλλά και της Κρήτης γενικότερα,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να τροποποιήσει το Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης όσον αφορά το Νομό Ηρακλείου και την Κρήτη, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις του Δήμου και της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ηρακλείου, προκειμένου να διορθωθούν όλες οι ασάφειες και οι λανθασμένες επιλογές που περιέχει.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ