Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Λατομικής περιοχής

Αριθμός πρωτ: 3393
Ημερομηνία κατάθεσης: 17/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων Λατομικής περιοχής.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 101445/20-2-2004 των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και Γεωργίας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση Λατομείου αδρανών υλικών έκτασης 200.000 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση Λατομική περιοχή Βαχού Δήμου Βιάννου Νομού Ηρακλείου, εντός λατομικής περιοχής.
Η έγκριση αυτή όπως προκύπτει και από τα συνημμένα έγραφα δεν έλαβε υπ’ όψη το βασικότερο έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου με Αρ. Πρωτ. 6532/03/18-8-2003, στο οποίο αναφέρεται ρητά ότι η συγκεκριμένη λατομική ζώνη βρίσκεται εντός των ορίων της προστατευόμενης περιοχής «Natura 2000» με κωδικό GR 4310006, άρα υπάρχει πλήρης απαγόρευση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Νόμου 1428/1984.
Επειδή όλες οι αποφάσεις που έχουν εκδοθεί είναι παράνομες γιατί η Λατομική ζώνη βρίσκεται εντός της προστατευόμενης περιοχής «Natura 2000» με κωδικό GR 4310006 και η απαγόρευση είναι ρητή όχι μόνο εντός, αλλά και σε απόσταση μέχρι και 500 μέτρα από τα όρια της περιοχής και οι υπηρεσίες προσπαθούν να το αποκρύψουν σύμφωνα και με το 172072/3662/8-10-2007 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ προς τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου.
Επειδή η αντίθεση του Δήμου Βιάννου για τη λειτουργία του Λατομείου έχει εκφραστεί με ομόφωνη απόφάση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-3-2007 αλλά αρνητικά έχουν εκφραστεί και όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής και οι κάτοικοι που υφίστανται τις συνέπειες της ρύπανσης.
Επειδή τα προβλήματα πολλών μορφών ρύπανσης αλλά και τις κυκλοφοριακής επιβάρυνσης που παρουσιάζονται μετά τη λειτουργία είναι έντονα και οι κάτοικοι αγανακτούν και προτίθενται να εξαντλήσουν όλα τα νόμιμα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους, και να προσφύγουν ακόμη και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προκειμένου να σταματήσουν την επιβάρυνση που υφίστανται αλλά και την καταστροφή μιας προστατευόμενης περιοχής.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να ακυρώσουν την παράνομη Κοινή Υπουργική Απόφαση 101445/572/20-2-2004 που έχει εκδοθεί αφού το Λατομείο βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής NATURA 2000 πράγμα που απαγορεύεται ρητά από το άρθρο 2 του Νόμου 1428/1984, όπως προκύπτει και από το έγγραφο 6532/03/18-8-2003 της Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης