Έκδοση οικοδομικών αδειών σε αραιοδομημένες περιοχές που δεν έχουν κυρωθεί οι πράξεις εφαρμογής

Αριθμός πρωτ: 6747
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Έκδοση οικοδομικών αδειών σε αραιοδομημένες περιοχές που δεν έχουν κυρωθεί οι πράξεις εφαρμογής.

Με την 6271/13-2-08 Ερώτησή μου είχα επισημαίνει το αίτημα των κατοίκων του οικισμού Αγάκου Μετόχι Δήμου Γαζίου Ηρακλείου για την έκδοση οικοδομικών αδειών στην περιοχή τους, η οποία έχει χαρακτηρισθεί αραιοδομημένη από το 1985, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν στα πυκνοδομημένα τμήματα άλλων περιοχών που δεν έχει ολοκληρωθεί η πράξη εφαρμογής.
Ωστόσο το πρόβλημα είναι γενικότερο και αφορά όλες τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με το Ν. 1337/83 και οι ιδιοκτησίες βρίσκονται σε αραιοδομένα τμήματα, όπου δεν έχουν κυρωθεί οι πράξεις εφαρμογής.
Επειδή η Διεύθυνση ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Κρήτης με το με αρ. πρωτ. 2792/31-8-2004 έγγραφό της, είχε εκφράσει την άποψη να εκδίδονται και στις περιοχές αυτές, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οικοδομικές άδειες, δηλαδή να εφαρμόζεται η Εγκύκλιος 106/1986.
Επειδή σχετικό ερώτημα έγινε στο ΥΠΕΧΩΔΕ και από την Πολεοδομία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου με το με αρ. πρωτ. 6967/5-11-2004 έγγραφό της, όμως μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία λύση με αποτέλεσμα η έγκριση ρυμοτομικού σχεδίου να μη δίδει καμία διέξοδο νόμιμης δόμησης στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να απαντήσει θετικά για εφαρμογή της εγκυκλίου 106/1986 και στο νομό Ηρακλείου προκειμένου να εκδίδονται οικοδομικές άδειες σε όλες τις περιοχές που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλης με το Ν. 1337/83 και οι ιδιοκτησίες βρίσκονται σε αραιοδομένα τμήματα, όπου δεν έχουν κυρωθεί οι πράξεις εφαρμογής, προκειμένου να δοθεί διέξοδος νόμιμης δόμησης στους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ