Έντονες αντιδράσεις για την προωθούμενη κατάργηση της ποσόστωσης για τους πολύτεκνους και τους τριτέκνους στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ

Αριθμός πρωτ: 8942
Ημερομηνία κατάθεσης: 20/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Έντονες αντιδράσεις για την προωθούμενη κατάργηση της ποσόστωσης για τους πολύτεκνους και τους τριτέκνους στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.

Έντονες είναι οι αντιδράσεις χιλιάδων πολιτών που ενδιαφέρονται να καλύψουν κενές θέσεις Δημοσίου από τις αλλαγές που προωθεί το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, θεσπίζοντας νέα κριτήρια για τις ειδικές κατηγορίες.

Σύμφωνα με την παρ. 3 άρθρο 1 του Ν. 3454/2006, «ποσοστό 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό 10% από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών».

Το ΑΣΕΠ, αν και δεν εφάρμοσε τις ποσοστώσεις στο σύνολο των προκηρύξεων όπως ο Ν. 3454/2006 προβλέπει, παρά μόνο επιλεκτικά, εισηγείται τώρα την κατάργησή τους και τον περιορισμό των θέσεων που καλύπτονται από τις ειδικές αυτές κατηγορίες, αφού, όπως υποστηρίζει, δεν υποβάλλουν χαρτιά οι πολύτεκνοι για να καλύψουν το 20% των θέσεων. Αντ’ αυτού, προτείνεται η κατάθεση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης και όσοι έχουν πάνω από τέσσερα παιδιά να λαμβάνουν τμηματικά συγκεκριμένο ποσοστό μορίων.

Επειδή δεν γίνεται καν πιστευτή η επικαλούμενη μειωμένη συμμετοχή των πολυτέκνων και των τριτέκνων στις προκηρύξεις, σε βαθμό τέτοιο ούτως ώστε να μην καλύπτουν ούτε την ποσόστωση του 20%, σε μια κοινωνία που μαστίζεται από την ανεργία και επιπλέον να χρησιμοποιείται αυτό ως πρόσχημα για να καταργηθούν οι ελάχιστες ευνοϊκές διατάξεις ενός Νόμου που θεσπίστηκε για την υποτιθέμενη ενίσχυση της οικογένειας και την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Επειδή με τις προωθούμενες αλλαγές τίθεται ουσιαστικά σε αχρηστία η πρόβλεψη για τους τριτέκνους, από τη στιγμή που πολύτεκνος θεωρείται εκείνος που έχει τα περισσότερα παιδιά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:

Αν προτίθεται να μην προβεί στην κατάργηση της ποσόστωσης του 20% και 10% για τους πολυτέκνους και τους τριτέκνους αντίστοιχα στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για την κάλυψη θέσεων του Δημοσίου, σύμφωνα με τον Ν. 3454/2006, αλλά αντίθετα να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη διάταξη αδιακρίτως σε όλο το εύρος των προκηρυσσόμενων θέσεων, ως μέτρο στήριξης των πολύτεκνων και των τρίτεκνων οικογενειών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ