Αδιαφορία της Κυβέρνησης για τα περιβαλλοντικά θέματα αν και είναι η Ελλάδα υπόλογος στην Ε.Ε.

Αριθμός πρωτ: 9765
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Αδιαφορία της Κυβέρνησης για τα περιβαλλοντικά θέματα αν και είναι η Ελλάδα υπόλογος στην Ε.Ε.

Με τις 1911/30-11-06 και 11792/14-6-06 Ερωτήσεις μου έθετα τις υποχρεώσεις της χώρας όπως προκύπτουν από τη Σύμβαση Αarhus, η Κυβέρνηση όμως δεν έδωσε καμία απάντηση, αν και η χώρα μας έχει καταστεί υπόλογος στην Ε.Ε. για τα περιβαλλοντικά θέματα. Ως γνωστόν, η Σύμβαση Αarhus που έχει επικυρωθεί από 35 χώρες σε όλο τον κόσμο, από τις οποίες 19 ανήκουν στην Ε.Ε., ενώ έχει επικυρωθεί και από την ίδια την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, αποτελεί ένα σημαντικό νομοθέτημα με το οποίο κάθε πολίτης αποκτά το δικαίωμα της απευθείας πρόσβασης σε περιβαλλοντικά θέματα.
Σύμφωνα με το Νόμο 3422/2005, με τον οποίο κυρώθηκε η Σύμβαση, προβλέπεται ότι όλες οι αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες οφείλουν να απαντούν στα αιτήματα των πολιτών εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών και των οργανώσεων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που σχετίζονται με ζητήματα Περιβάλλοντος.
Επειδή, επιπλέον, ο δεύτερος πυλώνας προβλέπει συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που έχουν συνέπειες για το περιβάλλον και αυτό δεν υλοποιείται στην πράξη από τις κρατικές υπηρεσίες που αγνοούν ακόμη και αποφάσεις θεσμοθετημένων οργάνων, όπως του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ηρακλείου, για τις βιομηχανίες υψηλής όχλησης.
Επειδή, σύμφωνα με τη Σύμβαση Aarhus, τα κράτη που την κυρώνουν οφείλουν να δημοσιοποιούν όλες τις πληροφορίες και τις μετρήσεις που αφορούν το περιβάλλον τόσο σε τοπική όσο και εθνική κλίμακα, ενώ η Κυβέρνηση έχει ολιγωρήσει για μια ακόμα φορά σ’ αυτόν τον ιδιαίτερα ευαίσθητο τομέα, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι υπόλογη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Επειδή η χώρα μας κατέχει την 5η θέση στις χώρες που επηρεάζουν το περιβάλλον,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Αν προτίθεται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να μην υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις αλλά και να δίνονται σαφείς απαντήσεις στα αιτήματα των πολιτών σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα που τους αφορούν, ώστε η συμμετοχή των πολιτών να είναι ουσιαστική και να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους.
2) Αν προτίθεται να εφαρμόσει έστω την υφιστάμενη νομοθεσία, προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα της χώρας και να την απαλλάξει από τις ευθύνες.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης