Αντιδράσεις αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη δημιουργία πτυχιούχων «δύο ταχυτήτων»

Αριθμός πρωτ: 2802
Ημερομηνία κατάθεσης: 28/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Αντιδράσεις αποφοίτων του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τη δημιουργία πτυχιούχων «δύο ταχυτήτων».

Με παλαιότερες Ερωτήσεις μου, και πιο πρόσφατη την 779/23-6-09, επισήμαινα την κατάφωρη αδικία που υφίστανται οι πτυχιούχοι του Τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εξαιτίας της μη κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα να μην έχουν δικαίωμα ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και ειδικότερα στον εκπαιδευτικό κλάδο ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων.
Η απάντηση του Υπουργείου στην παραπάνω Ερώτηση χαρακτηρίζεται από αοριστία, καθώς αποφεύγει να πάρει σαφή θέση στο ζήτημα της δυνατότητας ένταξης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη στιγμή που είναι δυνατό να προχωρήσει στην κατοχύρωση αυτή, όπως πράττει και για αποφοίτους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ, με τροπολογία στο σχεδίο νόμου «Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
Η παραπομπή στην υπ’ αριθμ. 41/2008 πράξη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δεν επιλύει το πρόβλημα, τη στιγμή που το Υπουργείο δεν δηλώνει εάν θα την ακολουθήσει με δεσμευτικό τρόπο, αντιθέτως, όπως αναφέρεται στην απάντηση, «το θέμα εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
Περαιτέρω, η λύση που προτείνει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα δημιουργήσει αναπόδραστα πτυχιούχους «δύο ταχυτήτων», δηλαδή τους εισαχθέντες πριν από το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007 και τους εισαχθέντες από το έτος αυτό και στο εξής. Μια τέτοια λύση αποτελεί κατάφωρη αδικία για την πρώτη κατηγορία πτυχιούχων. Το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης των πτυχιούχων του ίδιου Τμήματος είναι οξύ, τη στιγμή που το ίδιο το Υπουργείο αναγνωρίζει, στην προαναφερθείσα απάντηση, ότι ακόμη και μετά τη μετονομασία του Τμήματος το 2003 δεν επήλθε μεταβολή της αποστολής και του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.
Επειδή η κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων πρέπει να αποσαφηνιστεί το συντομότερο, και μάλιστα πριν από την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να ρυθμίσει το θέμα της παιδαγωγικής επάρκειας και της δυνατότητας ένταξης στον κλάδο ΠΕ08, των αποφοίτων του τμήματος Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, χωρίς να προχωρήσει σε διάκριση με βάση το έτος εισαγωγής, κατά παράβαση της αρχής της ισότητας.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης