Απάντηση σε αναφορά του Μαν.Στρατάκη σχετικά με τις προτάσεις των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων


Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με τις προτάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας επί του νόμου 4014/2011 για τη “ρύθμιση αυθαιρέτων”, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.Σηφουνάκης αναφέρει:
Ο νόμος 4014/11 (ΦΕΚ 209Α/21-9-11) όπως προκύπτει από την αιτιολογική του έκθεση, επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πολύπλοκο πρόβλημα της αυθαίρετης δόμησης, χαράσσοντας “κόκκινη γραμμή” για την αυθαίρετη δόμηση στο μέλλον, μέσω της πρόβλεψης της ακυρότητας κάθε δικαιοπραξίας με αντικείμενο τη μετάβαση ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος στο ακίνητο στο οποίο υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση.
Για το σκοπό αυτό θεσπίζεται αφενός η υποχρέωση υποβολής δηλώσεων από τους εμπλεκόμενους (δικαιοπρακτούντες και μηχανικούς) οι οποίοι φέρουν την ευθύνη της ακρίβειάς τους, αφετέρου η υποβολή:
α) εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος ως δικαιολογητικού για τις εκτός σχεδίου περιοχές και τους οικισμούς χωρίς σχέδιο, με σκοπό τη μαζική καταγραφή των αυθαιρέτων κτισμάτων στο χώρο, για να επιταχυνθει ο πολεοδομικός σχεδιασμός και
β) τοπογραφικού διαγράμματος για τις εντός σχεδίου περιοχές με σχέδιο.
Τα παραπάνω θεσμοθετήθηκαν με την παρ.4 του αρ.23 και την παρ.2β του αρ.24 του ν.4014/11. Σύμφωνα δε με την παρ.4 του κεφ.ΙΙ της εγκ.13/2011 (αρ.πρ.44423/13-10-11) και το πρώτο εδάφιο του από 5/10/2011 δελτίου τύπου του ΥΠΕΚΑ, η ανωτέρω υποχρέωση υποβολής τοπογραφικού διαγράμματος ως συνοδευτικού στοιχείου της βεβαίωσης μηχανικού, ισχύει και για τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος στα αδόμητα οικόπεδα, γήπεδα και αγροτεμάχια.
Όσον αφορά στη μεταβίβαση κτισμάτων ανεγερθέντων προ τη έναρξης ισχύος του ν.1337/83, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των εδαφίων β και δ της παρ.2 του αρ.23 του ν.4014/11, εφόσον δεν υπαχθούν στις διατάξεις τακτοποίησης του προαναφερόμενου νόμου, δεν δύναται να μεταβιβαστούν.