Απάντηση του ΥΠΕΚΑ στον βουλευτή Μανόλη Στρατάκη για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου νότια της Κρήτης


24/1/2012

Απάντηση του ΥΠΕΚΑ στον βουλευτή Μανόλη Στρατάκη για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου νότια της Κρήτης.

Για σημαντικά και πολύ γρήγορα βήματα στην προώθηση όλων των μέτρων για την αξιοποίηση του δυναμικού των ελληνικών υδρογονανθράκων, μετά από απουσία 15 περίπου ετών από το πεδίο έρευνας, κάνει λόγο ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ.Μανιάτης, στην Απάντησή του προς τον βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη, ο οποίος είχε καταθέσει Ερώτηση στη Βουλή για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών αξιοποίησης των κοιτασμάτων νότια της Κρήτης.
Όπως αναφέρει, το ΥΠΕΚΑ ολοκληρώνει με ταχείς ρυθμούς τις διαδικασίες για τη δημιουργία νέου φορέα για την έρευνα και αξιοποίηση υδρογονανθράκων της χώρας, ο οποίος θα είναι ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ) με σκοπό την άσκηση και διαχείριση για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου των αποκλειστικών δικαιωμάτων του στην αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της χώρας.
Ο σχετικός νόμος 4001/2011 που περιλαμβάνει τη δημιουργία του ανωτέρω φορέα, έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 179Α/22-8-2011).
Ο ελλαδικός χώρος και το δυναμικό του σε υδρογονάνθρακες θα διερευνηθεί και θα αξιολογηθεί από το νέο φορέα, ο οποίος θα ιεραρχήσει τις προτεραιότητες της έρευνας υδρονονανθράκων σε όλη τη χώρα, θα εισηγηθεί σχετικά στην κυβέρνηση και θα προχωρήσει στην υλοποίηση των τελικών της αποφάσεων (προκήρυξη περιοχών έρευνας, διεξαγωγή των σχετικών διαγωνισμών, αξιολόγηση των προσφορών, σύνταξη των σχετικών συμβάσεων κλπ).
Σημειώνεται ότι, βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου που εισήχθη με το ν.4001/2011, παρέχεται επιπλέον η δυνατότητα αξιοποίησης πιθανών πληροφοριών και στοιχείων που δεν βρίσκονται στη διάθεση του ελληνικού δημοσίου. Συγκεκριμένα, οποιαδήποτε αξιόπιστη διεθνής εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων διαθέτει στοιχεία ή ενδείξεις για ύπαρξη οικονομικώ αξιοποιήσιμων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε περιοχές της Ελλάδας, μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον της με επίσημο αίτημα προς το ΥΠΕΚΑ. Εν συνεχεία και εφόσον η πρόταση είναι επρακώς τεκμηριωμένη, γίνεται αποδεκτή από το ΥΠΕΚΑ και εκδίδεται διακήρυξη που αποστέλλεται για δημοσίευση στην επίσηση εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Επιπρόσθετα, σε πρώτο στάδιο και μέχρι τη στελέχωση και λειτουργία του νέου φορέα για την οποία απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στη συγκρότηση Επιτροπής για την υποστήριξη της διαδικασίας χορήγησης αδειών αναζήτησης υδρονονανθράκων, με γεωφυσικές και γεωλογικές έρευνες μη αποκλειστικής χρήσης (non exclusive surveys).
Επίσης, σε συνέχεια του ν.4001/2011 αναρτήθηκε προς δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης, το σχέδιο ΠΔ “Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρονονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ) στην αγγλική Hellenic Hydrocarbon Resources Management SA (HHRM SA), καθώς και το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης “Προκήρυξη-Πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης 7 θέσεων-μελών του ΔΣ της ΕΔΕΥ ΑΕ”. Ήδη το ΠΔ για την υλοποίηση του φορέα υπεγράφη από τους 3 συναρμόδιους Υπουργούς και έχει προωθηθεί για έλεγχο από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Όσον αφορά στην αναφερόμενη στην Ερώτηση περιοχή νοτίως της Κρήτης, σύμφωνα με τα διατιθέμενα στοιχεία, δεν έχουν γίνει συστηματικές έρευνες με εκτεταμένα δίκτυα σεισμικών καταγραφών και γεωτρήσεις για τον εντοπισμό υδρονονανθράκων. Επομένως, δεν υπάρχουν επιστημονικά δεδομένα που να επιτρέπουν τον ποσοτικό προσδιορισμό αποθεμάτων. Σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική στην έρευνα υδρονονανθράκων, το αν και πόσα κοιτάσματα μπορούν να εντοπιστούν σε μια περιοχή και τί αποθέματα υδρονοναθράκων μπορεί να περιέχουν, είναι ερωτήματα που απαντώνται μετά από μακροχρόνιες και δαπανηρές έρευνες και τέτοιες έρευνες, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχουν γίνει στις εν λόγω περιοχές.
Ως εκ τούτου, η πολιτική που το τελευταίο διάστημα ακολουθεί και συστηματικά υλοποιεί το ΥΠΕΚΑ, στοχεύει, κατά πρώτον, στην κάλυψη των ελλείψεων των σεισμικών ερευνών με την προκήρυξη Διεθνούς Δημόσιας Πρόσκλησης, για συμμετοχή σε σεισμικές ερευνητικές εργασίες απόκτησης δεδομένων μη αποκλειστικής χρήσης εντός της θαλάσσιας ζώνης στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, ώστε να εξασφαλιστεί η απόκτηση, επεξεργασία και ερμηνεία δεδομένων καθώς και η επανεπεξεργασία και ερμηνεία υφιστάμενων σεισμικών δεδομένων σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα που ακολουθούνται στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τα δεδομένα αυτά θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση του δυναμικού σε υδρονονάνθρακες της περιοχής και στην προώθηση Διεθνούς Γύρου Αδειοδότησης για την Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρονονανθράκων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η διαδικασία της διεθνούς προκήρυξης για την υποβολή των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από τη δημοσίευση αυτής στην επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, με την κατάθεση των φακέλων από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, ήτοι στις 3 Μαρτίου 2012.
Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η Έρευνα και η Προαγωγή Υδρονοναθράκων είναι μια εξαιρετικά σύνθετη επιχειρηματική δραστηριότητα, υψηλού κινδύνου (γεωλογικού-γεωτρητικού), υψηλής έντασης κεφαλαίων και απαιτεί εξειδικευμένες τεχνολογίες και χρόνο. Η εκμετάλλευση κοιτασμάτων γίνεται σε βάθος 20ετίας και πριν το τελικό στάδιο της εξόρυξης μεσολαβούν πολλά χρόνια προετοιμασίας.
Εξάλλου, το επόμενο χρονικό διάστημα (και άνευ χρονικού περιορισμού) στόχος του ΥΠΕΚΑ είναι η συλλογή, επίσημα από την Πολιτεία, όλου του διαθέσιμου πληροφοριακού υλικού σε γεωλογικές και άλλες έρευνες (μελέτες κλπ) για υδρογονάνθρακες που έχουν γίνει για την περιοχή της Ελλάδας τόσο από Ελληνικά Ερευνητικά Ινστιτούτα και Ακαδημαϊκά Τμήματα, όσο και από Διεθνείς Οργανισμούς (Γεωλογικές Εταιρείες, Ινστιτούτα άλλων χωρών).
Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την υλοποίηση της βασικής κατεύθυνσης που ομόφωνα υιοθετήθηκε κατά την πρώτη συνεδρίαση στις 26/10/2011 του ανοικτού Forum Υδρονοναθράκων και η οποία αναφέρεται στη συγκρότηση Εθνικού Αρχείου-Βιβλιοθήκης επιστημονικών και ερευνητικών δεδομένων υδρονοναθράκων, έχει ζητηθεί από το σύνολο των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας της χώρας να συμβάλλει με την αποστολή επιστημονικών δεδομένων, ερευνητικών αποτελεσμάτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων, διατριβών κ.ά.
Εν κατακλείδι, το ΥΠΕΚΑ, μετά από απουσία της χώρας μας για περίπου 15 χρόνια από το πεδίο έρευνας Υδρονοναθράκων, προχωρά με πολύ γρήγορα βήματα στην προώθηση όλων των μέτρων για την αξιοποίηση του δυναμικού των Ελληνικών Υδρονοναθράκων.