Αποζημίωση Ιδιοκτητών της Πεταλοειδούς Οδού Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 9944
Ημερομηνία κατάθεσης: 29/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση Ιδιοκτητών της Πεταλοειδούς Οδού Ηρακλείου.

Με την με αριθμό 223/2007 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου υποχρεώνεται το Ελληνικό Δημόσιο και συγκεκριμένα το Υπουργείο Οικονομικών, να καταβάλει στους ιδιοκτήτες απαλλοτριωθέντων οικοπέδων σε τμήμα της οδού Σμπώκου, μεταξύ των οδών Κωνσταντινίδου και Ιωνίας, τις αποζημιώσεις που τους εκδικάστηκαν και μάλιστα «νομιμοτόκως από την επόμενη της επιδόσεως της ένδικης αγωγής μέχρι και την ολοσχερή εξόφληση», καθώς και τα δικαστικά έξοδα των εναγόντων.
Η πεταλοειδής οδός του Ηρακλείου είχε ενταχθεί στα Ολυμπιακά έργα και έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα όμως με την προβλεπόμενη διαδικασία για την εκτέλεση των Ολυμπιακών έργων, έχει καταβληθεί στους ιδιοκτήτες από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μόνο η αποζημίωση, η οποία είχε προσδιοριστεί από την πρωτόδικη απόφαση (την υπ’ αριθμόν 218/2001 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου).
Πολλοί ιδιοκτήτες προσέφυγαν στο Εφετείο, το οποίο επεδίκασε αυξημένα ποσά, αλλά και ιδιαίτερη αποζημίωση για τα εναπομένοντα τμήματα των ακινήτων τους, λόγω μείωσης της αξίας τους, εξαιτίας της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης (με την υπ’ αριθμόν 403/2004 απόφαση Εφετείου Κρήτης).
Μετά και την απόφαση του Εφετείου, το Ελληνικό Δημόσιο αρνήθηκε να τους αποζημιώσει, με αποτέλεσμα να αναγκαστούν να προσφύγουν εκ νέου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου προκειμένου να δικαιωθούν, όπως και έγινε.
Επειδή οι συγκεκριμένοι ιδιοκτήτες των οικοπέδων της πεταλοειδούς οδού έχουν αναλωθεί σε χρόνιους και πολυδάπανους δικαστικούς αγώνες προκειμένου να λάβουν τις αποζημιώσεις, που τόσο πρωτόδικα, όσο και σε δεύτερο βαθμό, τα δικαστήρια τους έχουν επιδικάσει,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Πότε προτίθεται να καταβάλει το Υπουργείο τις αποζημιώσεις, όπως υποχρεώνεται από την 223/2007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου, στους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων οικοπέδων της πεταλοειδούς οδού Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του τμήματος της οδού Σμπώκου, μεταξύ των οδών Κωνσταντινίδου και Ιωνίας, αποζημιώσεις των οποίων το ύψος είχε επιδικασθεί με την 403/2004 απόφαση του Εφετείου Κρήτης.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης