Αποσπασματική αντιμετώπιση της προστασίας των υδάτων

Αριθμός πρωτ: 15406
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/6/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Αποσπασματική αντιμετώπιση της προστασίας των υδάτων.

Αποσπασματική και πρόσκαιρη μπορεί να χαρακτηριστεί η πολιτική της Κυβέρνησης στο σοβαρό ζήτημα της προστασίας των υδάτων, αφού καλείται να λογοδοτήσει μια ακόμα φορά για τις παραλήψεις για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/60.
Η Κυβέρνηση απέτυχε να τηρήσει τις υποχρεώσεις της για θέσπιση προγραμμάτων παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων και διατήρηση της οικολογικής σύστασης των υδάτων και να ενημερώσει, ως όφειλε έως τις αρχές του 2007, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 12.
Επειδή το σημαντικό ζήτημα αυτό είχα επισημάνει με Ερωτήσεις μου και είχα τονίσει την αναγκαιότητα λήψης μέτρων προκείμενου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτων στην Κρήτη αλλά και στη χώρα γενικότερα, χωρίς ωστόσο να γίνουν τα βήματα που έπρεπε να έχουν γίνει,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να προβεί προκείμενου η Ελλάδα να μην υποστεί τις συνέπειες από την προδικαστική διαδικασία για τις παραλήψεις στην εφαρμογή της οδηγίας για τα ύδατα (2000/60), αλλά και για να γίνει σωστή και ολοκληρωμένη διαχείρισή τους.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης