Δεν μπορεί να παραταθεί η απασχόληση του προσωπικού ορισμένου χρόνου στη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων


11/1/2012

Δεν μπορεί να παραταθεί η απασχόληση του προσωπικού ορισμένου χρόνου στη 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Απάντηση Νικητιάδη στον βουλευτή Ηρακλείου Μαν.Στρατάκη.

Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη, σχετικά με το αίτημα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου για παράταση της απασχόλησης πέραν της 31/10/2011 του προσωπικού ορισμένου χρόνου της 13ης ΕΒΑ, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού κ.Νικητιάδης αναφέρει ότι:
Η πρόσληψη του φυλακτικού προσωπικού και προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έγινε από την 13η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων κατά το τρέχον έτος αφορούσε στην κάλυψη εποχικών αναγκών φύλαξης και καθαριότητας των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων αρμοδιότητάς της κατά τη θερινή τουριστική περίοδο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην αρ.πρ.ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Β/28418/22-3-2011 απόφαση του Υπ.Πολιτισμού και Τουρισμού, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αρ.πρ.ΥΠΠΟΤ/ΟΙΚ/Α/34078/8-4-2011 βεβαίωση της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης-Σ/νσης Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΠΟΤ προς το ΑΣΕΠ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης διοικητικής και οικονομικής νομοθεσίας (αρ.21 του ν.2190/1994, αρ.5 και 6 του ΠΔ 164/2004, αρ.21 του ν.2362/1995 και αρ.1, 2 και 11 “Πεδίο Εφαρμογής” και “Ακυρότητες πράξεων” αντίστοιχα του ΠΔ 113/2010 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
Το αίτημα του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου για παράταση της απασχόλησης πλέον του χρονικού ορίου της 31ης Οκτωβρίου, είναι προφανές ότι συναρτάται από τους περιορισμούς που τίθενται από την προαναφερθείσα ισχύουσα διοικητική και οικονομική νομοθεσία.