Διαχείριση αστικών υγρών αποβλήτων

Αριθμός πρωτ: 3547
Ημερομηνία κατάθεσης: 19/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση αστικών υγρών αποβλήτων.

Είναι γνωστό ότι η διαχείριση των αστικών υγρών αποβλήτων στην Ελλάδα, όπως και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση διέπεται από την Οδηγία 91/271/EC, σύμφωνα με την οποία έχουν τεθεί χρονικά όρια προσαρμογής και τήρησης των όρων επεξεργασίας, αλλά και των συγκεντρώσεων διαφόρων συστατικών στις εκροές των επεξεργασμένων αποβλήτων. Παράλληλα, αναφέρεται ότι «τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα επαναχρησιμοποιούνται οποτεδήποτε θεωρούνται κατάλληλα».
Επειδή ο χώρος της Μεσογείου έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τις βόρειες χώρες της Ε.Ε., αφού σε αυτόν δεν υπάρχει η πολυτροφικότητα της βόρειας Ευρώπης, αλλά ολιγοτροφικότητα, και η ρύπανση οφείλεται σε διαφορετικούς λόγους.
Επειδή η διαχείριση υγρών αποβλήτων θεωρείται πλέον επιβεβλημένη, για την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Επειδή η επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων εκροών αστικών υγρών αποβλήτων είναι αναγκαία και αποτελεί έναν συμπληρωματικό φυσικό πόρο και είναι ένα βασικό στοιχείο της συνολικής διαχείρισης των πόρων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1) Εάν προτίθενται να ζητήσουν την αναθεώρηση της Οδηγίας 91/271/EC προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του Μεσογειακού χώρου.
2) Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε η Ελλάδα να διαχειρίζεται τα αστικά υγρά απόβλητα σύμφωνα με την Οδηγία και προς όφελος των πολιτών της χώρας από πλευράς οικονομίας και αειφορίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ