Διαχείριση περιβαλλοντικού θορύβου

Αριθμός πρωτ: 5144
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
3) ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση περιβαλλοντικού θορύβου.

Η Οδηγία 2002/49 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου, η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με την υπ’ αριθμό 13586/724 (ΦΕΚ Β΄384 28.3.2006) ΚΥΑ Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων – Μεταφορών και Επικοινωνιών, αναφέρεται στον περιβάλλοντα θόρυβο στον οποίο εκτίθενται οι άνθρωποι, ιδίως σε περιοχές πυκνής δόμησης, σε δημόσια πάρκα ή άλλες ήσυχες περιοχές πολεοδομικών συγκροτημάτων, σε ήσυχες περιοχές της υπαίθρου, κοντά σε σχολεία, κοντά σε νοσοκομεία, καθώς και κοντά σε άλλα κτίρια και περιοχές ευαίσθητες σε θορύβους.
Η Οδηγία όπως και η ΚΥΑ, αποβλέπουν στον καθορισμό μιας κοινής προσέγγισης όλων των Ευρωπαϊκών χωρών για την αποφυγή, πρόληψη ή περιορισμό, βάσει ιεράρχησης προτεραιοτήτων, των δυσμενών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της ενόχλησης, από έκθεση στον περιβάλλοντα θόρυβο.
Για την επίτευξη των ανωτέρω η Οδηγία αλλά και η ΚΥΑ, προβλέπουν τις ακόλουθες δράσεις στα «πολεοδομικά συγκροτήματα», όπου «πολεοδομικό συγκρότημα» θεωρείται μέρος της επικρατείας ενός κράτους μέλους οριοθετημένο από αυτό, με πληθυσμό μεγαλύτερο των 100.000 ατόμων και πυκνότητα πληθυσμού τέτοια που το κράτος μέλος εκτιμά ότι αποτελεί αστικοποιημένη ζώνη.
α) Προσδιορισμό της έκθεσης στον περιβάλλοντα θόρυβο με χαρτογράφηση θορύβου, σύμφωνα με κοινές στα κράτη μέλη μεθόδους αξιολόγησης.
β) Μέριμνα ώστε να είναι διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τον περιβάλλοντα θόρυβο και τις επιδράσεις του.
γ) Θέσπιση σχεδίων δράσης από τα κράτη μέλη, βασισμένων στα αποτελέσματα της χαρτογράφησης του θορύβου, με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό του περιβάλλοντος θορύβου όπου χρειάζεται, και ιδίως όπου τα επίπεδα έκθεσης μπορούν να έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στην υγεία των ανθρώπων, καθώς και τη διαφύλαξη της ηχητικής ποιότητας του περιβάλλοντος όπου είναι καλή.
Επειδή το πολεοδομικό συγκρότημα Ηρακλείου Κρήτης, σύμφωνα με την απογραφή του 2001 αριθμεί 180.098 κατοίκους και επομένως εμπίπτει στην εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/49 και της ΚΥΑ ως πολεοδομικό συγκρότημα άνω των 100.000 κατοίκων και με τους ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζει σύντομα θα ξεπεράσει και το όριο των 250.000 κατοίκων.
Επειδή επιπρόσθετα το Ηράκλειο όπως όλοι γνωρίζουν, δοκιμάζεται έντονα από τον περιβαλλοντικό θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης την ημέρα και κυρίως τη νύκτα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Αν έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί, στρατηγικοί χάρτες θορύβου για την κατάσταση που επικρατούσε το προηγούμενο ημερολογιακό έτος
α) σε όλα τα πολεοδομικά συγκροτήματα άνω των 250000 κατοίκων,
β) στους μεγάλους οδικούς άξονες, όπου καταγράφεται μέση ημερήσια κυκλοφορία ετησίως άνω των 16.500 οχημάτων, δηλαδή άνω των έξι εκατομμυρίων οχημάτων ετησίως,
γ) στον κύριο σιδηροδρομικό άξονα όπου διακινούνται άνω των 60000 συρμών ετησίως, και
δ) στα μεγάλα αεροδρόμια,
κάτι που όφειλε να γίνει μέχρι την 30η Ιουνίου 2007.
2. Αν έχουν καθορισθεί οι δείκτες αξιολόγησης περιβαλλοντικού θορύβου και ειδικότερα οι δείκτες Lden και Lnight κατά τα αναφερόμενα στο παράρτημα I του άρθρου 11 της ΚΥΑ για την προετοιμασία και την αναθεώρηση της στρατηγικής χαρτογράφησης θορύβου σύμφωνα με το άρθρο 7, καθώς και για οποιαδήποτε μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων από οδικό, σιδηροδρομικό, αεροπορικό και βιομηχανικό θόρυβο.
3. Αν έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να εκπονηθούν σχέδια δράσης σε περιοχές που προσδιορίζονται σύμφωνα με τους στρατηγικούς χάρτες θορύβου που προβλέπονται στο άρθρο 7 (παρ. 2), με δεδομένο ότι μέχρι την 18.7.2008 πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
4. Αν έχει προχωρήσει η προετοιμασία για τον προσδιορισμό της έκθεσης των πολιτών του Ηρακλείου στον περιβάλλοντα θόρυβο με την χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου και ιδιαίτερα του θορύβου από τη λειτουργία του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης.
5. Αν έχει θεσπισθεί σχέδιο δράσης από την Ελληνική Κυβέρνηση, βασισμένο στα αποτελέσματα της χαρτογράφησης του θορύβου, στην πόλη του Ηρακλείου με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό του περιβάλλοντος θορύβου.
6. Αν έχει ληφθεί μέριμνα από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και του ΥΜΕ, ώστε να είναι διαθέσιμες στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τον περιβάλλοντα θόρυβο και τις επιδράσεις του στο Ηράκλειο.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ