Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Τεχνολογία»

Αριθμός πρωτ: 5005
Ημερομηνία κατάθεσης: 1/3/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
2) ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ : Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Τεχνολογία»

Σε αβεβαιότητα ως προς τα επαγγελματικά τους δικαιώματα και τις προοπτικές τους στην αγορά εργασίας βρίσκονται εκατοντάδες πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών Επιλογής «Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Τεχνολογία», το οποίο λειτούργησε στο Τμήμα Μηχανολογίας της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης.
Με δεδομένο ότι η ισοτιμία των πτυχίων του Π.Σ.Ε., με τα υπόλοιπα πτυχία που χορηγεί το ΤΕΙ, είναι νομοθετικά κατοχυρωμένη (με βάση το άρθρο 1, παρ. 17, του Ν. 2752/1999), οι παλινωδίες της διοίκησης δεν επιτρέπουν στους κατόχους πτυχίου του συγκεκριμένου Π.Σ.Ε. να προβούν, περαιτέρω, στην αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.
Συγκεκριμένα, το ζήτημα έγκειται στην αναγνώριση της αντιστοιχίας του χορηγούμενου πτυχίου, με τα πτυχία που χορηγούν άλλα Τμήματα των ΤΕΙ, και συγκεκριμένα τα Τμήματα Μηχανολογίας. Από τη μια πλευρά, το ίδιο το ΤΕΙ Κρήτης έχει αποφανθεί για την κάλυψη, με πλήρη επάρκεια, του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος Μηχανολογίας, ενώ και ο ΔΟΑΤΑΠ αναγνώρισε την αντιστοιχία αυτή με προγενέστερη απόφασή του. Από την άλλη, οι αρμόδιες για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αρχές αρνούνται να προβούν σε αυτήν, επικαλούμενες την έλλειψη σχετικής ρητής πρόβλεψης.
Επειδή το ζήτημα ερίζεται μεταξύ των αρμόδιων αρχών και δεν υφίσταται ακόμη νομοθετική ρύθμιση, που να απονέμει τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., όπως αυτά ορίζονται στο Β.Δ. 657/70, στους πτυχιούχους του συγκεκριμένου Π.Σ.Ε.,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ

Οι κ. κ. Υπουργοί:
Αν προτίθενται να προβούν στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος ή σε σχετικές υποδείξεις προς τους αρμόδιους, προκειμένου να αναγνωριστεί η αντιστοιχία των πτυχίων του Π.Σ.Ε. Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Τεχνολογία, με τα πτυχία των Τμημάτων Μηχανολογίας των ΤΕΙ και να αρθούν έτσι όποιες αμφιβολίες υπάρχουν σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης