Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για νοθευμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

Αριθμός πρωτ: 9690
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/6/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Επιβολή διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για νοθευμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σε απάντηση της 6728/12-04-07 Ερώτησής μου και σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 216/30-3-07 έγγραφο του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, στη σύνθεση του Βρέξιμου Θείου 80 WP της εταιρίας BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ εξακριβώθηκε η απαγορευμένη δραστική ουσία Carbendazim και στη δεύτερη ανάλυση του δείγματος του φυτοφαρμάκου και συνεπώς η σύνθεση του αφίσταται της εγγυημένης νομοθεσίας.
Καθόσον έχει περάσει η προθεσμία υποβολής υπομνήματος με τις θέσεις ή αντιρρήσεις της εμπλεκόμενης εταιρίας και εφόσον, σύμφωνα με τους Ν. 721/1977 και Ν. 2538/1997 και την υπ΄αριθμ. 308975/2006 Υπουργική Απόφαση, πρέπει στον κάτοχο της έγκρισης κυκλοφορίας και του υποσυσκευαστή να επιβληθούν με Απόφαση του Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων όλες οι προβλεπόμενες κυρώσεις,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:

1. Αν η καθ΄ ύλην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου έχει προχωρήσει στην αξιολόγηση του φακέλου τής υπόθεσης για την επιβολή, σύμφωνα με τη νομοθεσία, των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.
2. Πότε θα εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις και ποιες θα είναι αυτές για τη συγκεκριμένη περίπτωση .

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης