Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους άνδρες εργαζόμενους πολύτεκνων οικογενειών

Αριθμός πρωτ: 5411
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για τους άνδρες εργαζόμενους πολύτεκνων οικογενειών.

Πρόσφατη απόφαση δικαστηρίου δικαιώνει εργαζόμενο πατέρα, σχετικά με το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης του λόγω ανήλικου τέκνου, μέλους πολύτεκνης οικογένειας.
Η απόφαση του δικαστηρίου, βασίζεται σε άρθρα του Συντάγματος και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των πολιτών και συγκεκριμένα στο άρθρο 4, παρ 2 του Συντάγματος, το οποίο ορίζει ότι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα δικαιώματα, επίσης στο άρθρο 116 παρ. 1 και 2 που ορίζει ότι δεν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών το κράτος μεριμνά για τη άρση των ανισοτήτων που υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.
Βασίστηκε επίσης στο άρθρο 141 της ιδρυτικής Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ορίζει ότι κάθε κράτος-μέλος εξασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας, καθώς επίσης και στις Οδηγίες 79/7/ΕΟΚ για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και76/20/ΕΟΚ για την ίση μεταχείριση των δύο φύλων στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην οποία γίνεται σαφές ότι οι διατάξεις της δεν θίγουν την προστασία της γυναίκας, ιδίως όσον αφορά την εγκυμοσύνη και την μητρότητα.
Επειδή οι εκπρόσωποι των πολυτέκνων στο Νομό Ηρακλείου κάνουν λόγο για ισχύ της συνταγματικής αρχής της ισότητας, με την εφαρμογή και στους δυο γονείς, κατ’ επιλογή, του δικαιώματος της πρόωρης συνταξιοδότησης , αφού κοινό έργο τους είναι, σύμφωνα με τις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές αντιλήψεις η ανατροφή των παιδιών τους.
Επειδή είναι ένα μέτρο που θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις πολύτεκνες οικογένειες, με ανήλικο παιδί, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, όπως ισχύει σήμερα για παιδία που έχουν γεννηθεί από την 1/1/2000 και μετά,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ. Υπουργός:
Εάν προτίθεται να εφαρμόσει τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 79/7/ΕΟΚ και 76/20/ΕΟΚ προκειμένου και οι δυο γονείς, πολύτεκνης οικογένειας με ανήλικο παιδί, να έχουν το δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, χωρίς χρονικούς περιορισμούς και υποχρεωτικότητα μόνο για τον ένα γονιό.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης