Λήψη μέτρων για καρκινογόνο ουσία σε δημητριακά πρωινού

Αριθμός πρωτ: 677
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για καρκινογόνο ουσία σε δημητριακά πρωινού.

Στην 15831/10-3-09 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον καθορισμό ανώτατων επιπέδων περιεκτικότητας μιας πιθανώς καρκινογόνου ουσίας (4-ΜΒΡ, μεθυλοβενζοφενόνη), που περιέχεται στις συσκευασίες των δημητριακών πρωινού.
Όπως είχα επισημάνει, σύμφωνα με τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επιβληθεί ανώτατο όριο περιεκτικότητας της 4-ΜΒΡ στα μελάνια και τις ετικέτες στις χάρτινες συσκευασίες των δημητριακών πρωινού, ως συνέχεια της διαπίστωσης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), ότι υπάρχει κίνδυνος καρκινογένεσης στα παιδιά που καταναλώνουν τα εν λόγω δημητριακά, αφού η ύποπτη καρκινογόνος ουσία μπορεί να διεισδύσει στο περιεχόμενο της συσκευασίας.
Ωστόσο στην απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην 18221/28-4-09 Ερώτησή μου για το σοβαρό αυτό θέμα, αναφέρεται ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη δεν έχουν καταλήξει για την επικινδυνότητα ή όχι της εν λόγω ουσίας. Θα επανεκτιμήσουν την κατάσταση υπό το φως της αναμενόμενης, κατά τα τέλη Μαϊου, γνωμοδότησης της EFSA και θα αξιολογήσουν εάν υπάρχει ανάγκη για τυχόν επιβολή εναρμονισμένων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
Επειδή στην ίδια απάντηση αναφέρεται ότι: «Αρμόδιος να απαντήσει είναι ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ο οποίος σύμφωνα με την υπ’αριθμό ΚΥΑ 15523 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1187/31-8-06) αποτελεί την Κεντρική Αρμόδια Αρχή για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των ελέγχων για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων».
Επειδή το μέτρο αναμένεται να επηρεάσει την παραγωγή δημητριακών πρωινού σε αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η χώρα μας.
Επειδή είναι ανάγκη να προστατευτούν οι καταναλωτές και ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχω λάβει καμιά απάντηση στην Ερώτησή μου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:

Σε ποιες ενέργειες έχουν προβεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών από την επικίνδυνη ουσία 4-ΜΒΡ, μεθυλοβενζοφενόνη, που περιέχεται στις συσκευασίες των δημητριακών πρωινού.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ