Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας

Αριθμός πρωτ: 7566
Ημερομηνία κατάθεσης: 8/10/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας.

Σε πρόσφατη ημερίδα που πραγματοποιήθηκε στη χώρα μας με τη συμμετοχή Ευρωβουλευτών μελών της Επιτροπής Αλιείας, τέθηκε το ζήτημα της παράνομης αλιείας και των σοβαρών απειλών που συνεπάγεται για τα ιχθυαποθέματα και τη βιοποικιλότητα των θαλασσών.
Όπως επισημάνθηκε στην ημερίδα, απαιτείται μια συνολική προσέγγιση του φαινομένου, μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των αλιευτικών πόρων, καθώς και των αλιευτικών δραστηριοτήτων αλιευτικών πλοίων και ψαράδων τρίτων, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρών, προκειμένου να υπάρχει ο έλεγχος των εκφορτώσεων αλιευμάτων, ιδίως από ψαράδες τρίτων χωρών, για την αποτροπή της παράνομης , λαθραίας και άναρχης αλιείας.
Επειδή ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της έρευνας και της συνεργασίας για το μέλλον του αλιευτικού τομέα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχουν στοχευόμενες δραστηριότητες για τη βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια, που επίσης αποτελεί πηγή απασχόλησης στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.
Επειδή είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα και δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το σοβαρό ζήτημα του αυξημένου κόστους μεταφοράς των αλιευτικών προϊόντων από τις απομεμακρυσμένες περιοχές και τα νησιά.
Επειδή στην Ερώτησή μου 2152/21-7-08 σχετικά με το γεγονός ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε πρόσφατα στην υιοθέτηση κοινοτικού κανονισμού , βάση του οποίου διευκολύνονται τα κράτη-μέλη να δίνουν εθνικές ενισχύσεις στους ψαράδες τους, μετά τις έντονες διαμαρτυρίες των ψαράδων για την αύξηση του κόστους παραγωγής , εξαιτίας της ανόδου της τιμής του πετρελαίου, δεν έχω λάβει καμιά απάντηση μέχρι σήμερα από το Υπουργείο, για το εάν προτίθεται να λάβει κάποια πρωτοβουλία.
Επειδή τα εισοδήματα των ψαράδων της Κρήτης και της χώρας γενικότερα, έχουν μειωθεί τόσο με την αύξηση του κόστους παραγωγής όσο και γιατί δεν υπάρχει, στην ουσία αλιευτική πολιτική και η Κυβέρνηση οφείλει να αναλάβει δράση και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Ποια μέτρα και ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει, τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος της παράνομης αλιείας και των σοβαρών συνεπειών που επιφέρει στα ιχθυαποθέματα και τη βιοποικιλότητα των θαλασσών.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης