Με ποιο Προεδρικό Διάταγμα θα γίνει η κάλυψη του κόστους εξωσωματικής γονιμοποίησης από τα ασφαλιστικά ταμεία

Αριθμός πρωτ: 7599
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/5/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
2)ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
3)ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ : Με ποιο Προεδρικό Διάταγμα θα γίνει η κάλυψη του κόστους εξωσωματικής γονιμοποίησης από τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η πρόσφατη ανακοίνωση, 2/5/2007, του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κάλυψη του κόστους της εξωσωματικής γονιμοποίησης εξ’ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά ταμεία και η οποία προβλήθηκε από κάθε μέσο, τηλεοπτικό, έντυπο κ.τ.λ, δεν είναι τίποτα άλλο από μια παρουσίαση ενός σχεδίου δράσης στο οποίο αναφέρεται, συγκεκριμένα στην ένατη δράση: «Υποστηρίζουμε συνεπώς τη νέα οικογένεια προτείνοντας την ολοκληρωτική κάλυψη από τα ασφαλιστικά ταμεία όλων των προσπαθειών εξωσωματικής γονιμοποίησης…».
Στις απαντήσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στις Ερωτήσεις μου 4665/22-2-07 και 4518/14-11-05, αναφέρεται ρητά ότι: «Όταν ολοκληρωθεί η συγκέντρωση των απόψεων-παρατηρήσεων-προτάσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία και μετά τη σχετική επεξεργασία τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, θα προωθηθεί η έκδοση του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος».
Στην απάντηση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στην Ερώτηση (4665/22-2-2007), Αναφέρεται ότι: «Οι απόψεις των ασφαλιστικών φορέων ως προς το θέμα αυτό, γνωστοποιήθηκαν ήδη (έγγραφά μας Φ.80000/30168/2389/13-12-2006 και Φ. 80000/4043/564/15-2-2007) στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την έκδοση του προαναφερόμενου Προεδρικού Διατάγματος»
Επίσης στην απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών στην ίδια Ερώτηση, (4665/22-2-07) αναφέρεται ότι: «Ειδικότερα όσον αφορά το θέμα της έκδοσης, από τους αρμόδιους Υπουργούς, του Π.Δ που προβλέπεται στο άρθρο 28 του Ν. 3305/2005 σχετικά με την κάλυψη, από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, των δαπανών εφαρμογής των μεθόδων της Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Ι.Υ.Α), σας γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό, θα σας απαντήσουν τα Υπουργεία Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, τα οποία είναι και συναποδέκτες της ερώτησης».
Επειδή για την εξ’ ολοκλήρου κάλυψη του κόστους της εξωσωματικής γονιμοποίησης από τα ασφαλιστικά ταμεία απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου 3305/2005, η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Με ποιο Προεδρικό Διάταγμα και πότε εκδόθηκε, η εξ’ ολοκλήρου κάλυψη του κόστους της εξωσωματικής γονιμοποίησης από τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως ανακοινώθηκε από τα πλέον επίσημα κυβερνητικό στέλεχος, τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με πρόσφατη ανακοίνωσή του, στις 2-5-2007.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης