Μη συμμόρφωση της χώρας μας σε θέματα αεροναυτιλίας

Αριθμός πρωτ: 372
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Μη συμμόρφωση της χώρας μας σε θέματα αεροναυτιλίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε τις διαδικασίες κατά της Ελλάδας γιατί δεν τηρήθηκαν από την Κυβέρνηση οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμα εγκρίνει τη διαδικασία σύστασης της ελληνικής εποπτικής αρχής αεροναυτιλίας και πιστοποίησης των φορέων παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και δεν έχει κοινοποιήσει ούτε τη σύσταση της εθνικής εποπτικής αρχής, αλλά ούτε την πιστοποίηση των παρόχων υπηρεσιών αεροναυτιλίας από την εν λόγω αρχή.
Επειδή το αποτέλεσμα κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι ότι οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας στην Ελλάδα δεν θα είναι πλέον σε θέση να παρέχουν νομίμως τις υπηρεσίες τους.
Επειδή όπως αναφέρεται, οι πάροχοι θα έπρεπε να έχουν πιστοποιηθεί από την ελληνική εποπτική αρχή το αργότερο έως τις 20 Δεκεμβρίου 2006, με δυνατότητα εξάμηνης παρέκκλισης έως 20 Ιουνίου 2007, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι μέχρι σήμερα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί σχετικά με τις διαδικασίες συμμόρφωσης της χώρας μας στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, αφού έχει παρέλθει πλέον τριμήνου και από την ημερομηνία παρέκκλισης, που ήταν έως τις 20 Ιουνίου 2007, με αποτέλεσμα να τεθεί η διαδικασία κατά της χώρας μας για τη μη συμμόρφωση με τις κοινοτικές απαιτήσεις ασφάλειας, που σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να έχει συνέπειες για την ασφάλεια σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ