Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τους υδάτινους πόρους

Αριθμός πρωτ: 5585
Ημερομηνία κατάθεσης: 4/2/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τους υδάτινους πόρους.

‘Άλλη μια αρνητική εξέλιξη για τη χώρα μας αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την εκπρόθεσμη εφαρμογή της νομοθεσίας περί προστασίας της λεκάνης απορροής των ποταμών, ολόκληρης δηλαδή της περιοχής από τις πηγές μέχρι τις εκβολές που επηρεάζονται άμεσα από το υδάτινο σύστημα του ποταμού.
Σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ, όλα τα κράτη-μέλη έχουν, από το 2004, την υποχρέωση να προχωρούν σε λεπτομερή ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε λεκάνης απορροής, σε μελέτη των επιπτώσεων της ανθρώπινης δραστηριότητας στην ποιότητα των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων κάθε τέτοιας περιοχής, καθώς επίσης και στην πραγματοποίηση πλήρους οικονομικής ανάλυσης των χρήσεων.
Επειδή με τις Ερωτήσεις 9747/26-6-07 και 139/11-7-07 είχα επισημάνει, προ επταμήνου το σοβαρό αυτό ζήτημα, ωστόσο το Υπουργείο στις απαντήσεις του διατείνονταν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, ενώ τελικά όπως αποδεικνύεται οι ελληνικές αρχές δεν διαβίβασαν εμπρόθεσμα τις συνοπτικές εκθέσεις, με αποτέλεσμα η χώρα μας να παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί άμεσα προκειμένου η Ελλάδα να μην υποστεί τις συνέπειες από τη μη συμμόρφωση και έγκαιρη εφαρμογή της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων της.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ