Προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση για τη διάθεση της περιουσίας του «Πανανείου» για κοινωφελείς σκοπούς και απαλοιφή της δέσμευσης περί συστάσεως ιδρύματος

Αριθμός πρωτ: 4883
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση για τη διάθεση της περιουσίας του «Πανανείου» για κοινωφελείς σκοπούς και απαλοιφή της δέσμευσης περί συστάσεως ιδρύματος.

Σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 23 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Τ.Α΄), αποφασίστηκε η επαναφορά (μεταβίβαση) των ακινήτων ιδιοκτησίας του Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου στο Δήμο Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα στην παρ. 1 του άρθρου 23 αναφέρεται ότι «η ακίνητη περιουσία του τέως Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, το οποίο συγχωνεύτηκε με το Βενιζέλειο Παγκρήτιο Νοσοκομείο με το ν.δ. 161/1973 (ΦΕΚ 280), επανέρχεται κατά κυριότητα στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης, εκτός από το ακίνητο στο οποίο στεγαζόταν πριν από τη συγχώνευσή του το τέως Πανάνειο Γενικό Νοσοκομείο και το χώρο που περιβάλλει αυτό».
Στη δε παρ. 3, επισημαίνεται ότι «ο Δήμος Ηρακλείου υποχρεώνεται μέσα σε τρία χρόνια το αργότερο από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου, να διαθέτει ολόκληρη την περιουσία που η κυριότητά της επανήλθε σε αυτόν σύμφωνα με τα παραπάνω, για τη σύσταση κοινωφελών ιδρυμάτων..».
Η μεταβίβαση αυτή συντελέστηκε με την με αριθ. 23/23-1-01987 κοινή πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ηρακλείου και του Δ.Σ. του Παγκρητίου Βενιζελείου και Πανάνειου Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου κατ’ εφαρμογή του παραπάνω Νόμου (ΦΕΚ 47/18-3-1987).
Επειδή ήδη έχουν παρέλθει είκοσι χρόνια από την προαναφερόμενη μεταβίβαση χωρίς να έχει υλοποιηθεί η νομοθετική επιταγή της παρ. 3 του άρθρου 23 Ν. 1579/1985.
Επειδή η σύσταση σήμερα ενός ιδρύματος στα πλαίσια του παραπάνω Νόμου και η αξιοποίηση της περιουσίας αυτού ενέχει σοβαρές δυσκολίες, λόγω των τεράστιων γραφειοκρατικών διαδικασιών που τη συνοδεύουν.
Επειδή ο Δήμος Ηρακλείου με την με αρ. πρωτ. 6526/22-1-08 επιστολή του κάνει λόγο για επιτακτική ανάγκη τροποποίησης της παρ. 3 του αρθρ. 23 Ν. 1579/1985 ως ακολούθως: «…3. Ο Δήμος Ηρακλείου υποχρεώνεται, να διαθέτει ολόκληρη την περιουσία που η κυριότητά της επανήλθε σε αυτόν, σύμφωνα με τα παραπάνω, για κοινωφελείς σκοπούς»,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να κάνει δεκτή την ως άνω τροποποίηση της παρ. 3 του αρθρ. 23 του Ν. 1579/1985, όπως προτείνει ο Δήμος Ηρακλείου, προκειμένου να είναι δυνατή η κατά το δυνατόν επωφελέστερη αξιοποίηση της εν λόγω περιουσίας για την κάλυψη των αναγκών με κοινωφελές περιεχόμενο από αυτόν, εκμεταλλευόμενος τις δυνατότητες που παρέχει ο νέος Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006 αρθρ. 254 επ.).

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΥΓΕΙΑΣ