Σήμα κινδύνου για το νερό στο Νομό Ηρακλείου και διαχείριση των υδατικών πόρων

Αριθμός πρωτ: 14482
Ημερομηνία κατάθεσης: 16/2/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΥΠΕΧΩΔΕ
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σήμα κινδύνου για το νερό στο Νομό Ηρακλείου και διαχείριση των υδατικών πόρων.

Με επανειλημμένες Ερωτήσεις μου 9068/22-3-06, 11485/6-6-06, 1886/30-11-06, 6379/29-3-07, 910/11-7-08 έχω επισημάνει την έντονη ανησυχία των φορέων και των κατοίκων του Νομού Ηρακλείου για το μείζον ζήτημα της λειψυδρίας καθώς και τον προβληματισμό τους σχετικά με τη μη ορθή διαχείριση των Υδάτινων Πόρων, και ιδιαίτερα σε περιοχές με έντονο πρόβλημα, όπως η Μεσσαρά.
Στην απάντηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στην 910/11-7-08 Ερώτησή μου σχετικά με το ζήτημα, αναφέρεται ότι «Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει την ευθύνη κατάρτισης, σε εθνικό επίπεδο, προγραμμάτων διαχείρισης και προστασίας του υδατικού δυναμικού της χώρας. Οι αρμοδιότητες για την προστασία και διαχείριση των υδάτων ανά Περιφέρεια ασκούνται από τις οικείες Διευθύνσεις Υδάτων».
Επειδή, όπως είχα αναφέρει ήδη, στην 910/11-7-08 Ερώτηση μου, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης για την περίοδο 2007-2008, δεν επιτρέπεται ο εφησυχασμός, αφού η εκείνη η χρονιά μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια χρονιά μεταξύ του κανονικού και του ξηρού υδρολογικού έτους στις περισσότερες περιοχές του Νομού, ενώ στη Μεσσαρά η υδροστατική στάθμη είναι χαμηλότερη κατά 7 μέτρα, σε σχέση με το Μάιο του 2006, γεγονός που επιτάσσει τη λήψη έκτακτων μέτρων και περιορισμό της άντλησης νερού.
Επειδή, μεταξύ άλλων, προτείνονταν η προώθηση και η επίσπευση κατασκευής σημαντικών έργων υποδομής, όπως φράγματα, λιμνοδεξαμενές, δίκτυα κ.α για την ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων του Νομού, ενώ παράλληλα θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών (π.χ. ανεξέλεγκτοι χώροι διάθεσης απορριμμάτων, απόβλητα ελαιουργείων κλπ), τα οποία όμως δεν προχώρησαν.
Επειδή σύμφωνα και με την πρόσφατη ετήσια έκθεση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας Κρήτης, επιβεβαιώνεται η κρισιμότητα της κατάστασης και ζητείται η λήψη άμεσων και επειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπερεκμετάλλευση των μόνιμων αποθεμάτων, η οποία εμφανίζεται τα τελευταία χρόνια λόγω του αρνητικού ισοζυγίου εισροών – εκροών των υδροφορέων και η οποία θα επιφέρει σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο φυτικό κεφάλαιο και την οικονομία του Νομού, ιδιαίτερα τώρα όπου οι υδροφόροι ορίζοντες εξαντλούνται.
Επειδή στο νομό Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια κανένα νέο έργο δεν έχει γίνει, ούτε κάποιο παλαιό έχει ολοκληρωθεί.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ. κ. Υπουργοί:
Με ποια μέτρα θα προστατευθούν οι υδροφόροι ορίζοντες του Νομού Ηρακλείου και πότε θα υλοποιηθεί το σύνολο των απαιτούμενων υδροληπτικών έργων που έχουν προταθεί από τους αρμόδιους φορείς, αλλά και πότε θα ολοκληρωθούν τα υπό κατασκευή έργα, προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή διαχείριση των υδατικών πόρων και να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο λειψυδρίας.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης