Στελέχωση και λειτουργία Κέντρου Στήριξης ΑμεΑ στο Δήμο Ν.Καζαντζάκης

Αριθμός πρωτ: 680
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/6/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Στελέχωση και λειτουργία Κέντρου Στήριξης ΑμεΑ στο Δήμο Ν.Καζαντζάκης.

Η αγωνία και ο προβληματισμός του Δήμου Ν.Καζαντζάκης του νομού Ηρακλείου σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης ΑμεΑ συνεχίζεται, καθώς εδώ και πολύ καιρό δεν έχει βρεθεί λύση για την εξυπηρέτηση αυτής της ιδιαίτερα ευπαθούς και ευαίσθητης κοινωνικής ομάδας.
Σε απάντηση του Υπουργείου σε παλαιότερη Ερώτηση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Δεδομένου ότι τα Κέντρα αυτά αποτελούν νέες Προνοιακές Δομές, δε προϋπήρχε θεσμικό πλαίσιο που να καθορίζει το νομικό καθεστώς και τις προϋποθέσεις λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό και τα τεχνικά δελτία των έργων, φορείς υλοποίησης και λειτουργίας των Κέντρων αυτών προβλέπεται να είναι οι αντίστοιχοι Δήμοι. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μελετά την επίλυση του θεσμικού προβλήματος λειτουργίας των Κέντρων Στήριξης συνολικά, ώστε να επιλυθεί και το πρόβλημα στελέχωσης και λειτουργίας τους».
Σύμφωνα με τα πρακτικά της Βουλής στις 9/12/2008, κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπ.Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγυής, «Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις», προκύπτει από το άρθρο 30 ότι:
1. στη παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236 Α΄) προστίθεται νέα περίπτωση δ΄ ως εξής: «δ. Δίκτυο Κέντρων Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες: Σκοπός των Κέντρων είναι η διάγνωση, η θεραπεία, η ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη και προεπαγγελματική κατάρτιση ατόμων όλων των ηλικιών με κινητικά και νοητικά προβλήματα, καθώς και ετέρων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού που χρήζουν υποστήριξης. Τα Κέντρα Στήριξης ΑμεΑ αποτελούν Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, λειτουργούν ως ανεξάρτητα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), υπάγονται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, διέπονται από τις διατάξεις του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α΄) και έχουν δικό τους προϋπολογισμό, πρωτόκολλο, σφραγίδα, αρχείο και ΑΦΜ».
2. για τη κάλυψη των αναγκών στελέχωσης του Κέντρου Στήριξης ΑμεΑ Άμφισσας, το οποίο έχει ήδη αποπερατωθεί, συνιστώνται 8 θέσεις διαφόρων κατηγοριών και κλάδων. Η κατανομή των θέσεων στα λοιπά Κέντρα Στήριξης, μετά την αποπεράτωση αυτών κατά υπηρεσία, κατηγορία και κλάδο γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Τα προσόντα διορισμού στα…».
Επειδή, με βάση τα παραπάνω, η δημιουργία του Κέντρου Στήριξης ΑμεΑ στον Δήμο Ν.Καζαντζάκης είναι επιτακτική.
Επειδή έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή του κτιρίου και υπολείπεται ο εξοπλισμός και η στελέχωσή του.
Επειδή η λειτουργία μία τέτοιας δομής θα βοηθήσει στο έπακρο τα ΑμεΑ που τόσο έχουν ανάγκη αυτό το Κέντρο Στήριξης.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ.Υπουργός
1) Σε ποιές ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να συσταθεί άμεσα το Ν.Π.Δ.Δ του Κέντρου Στήριξης ΑμεΑ του Δήμου Ν. Καζαντζάκης του νομού Ηρακλείου,
2) Αν προτίθεται και πότε να εξοπλίσει το Κέντρο με τον απαραίτητο εξοπλισμό και
3) Πότε θα υπογραφεί η κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών για τη στελέχωσή του.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ