Στη Βουλή η πρόταση του Δημάρχου Χερσονήσου για την ίδρυση Δημοτικών Ταμιευτηρίων.

16/2/2012

Στη Βουλή η πρόταση του Δημάρχου Χερσονήσου για την ίδρυση Δημοτικών Ταμιευτηρίων.
Αναφορά Μ.Στρατάκη προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών.

Ως Αναφορά προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Εσωτερικών κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης την επιστολή του Δημάρχου Χερσονήσου κ.Δοξαστάκη σχετικά με τη χρηματοδότηση της τοπικής ανάπτυξης και την ίδρυση Δημοτικών Ταμιευτηρίων.
Όπως αναφέρει ο Δήμαρχος Χερσονήσου, η ελληνική κοινωνία περνά μια από τις πιο επώδυνες περιόδους και κρίσεις της ιστορικής της πορείας και εξέλιξης. Κρίση οικονομική, κοινωνική, αναπτυξιακή με πολλαπλές συνέπειες για όλες τις κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα για τους αδύναμους οικονομικά. Η σπουδαιότητα της συμμετοχής της τοπικής αυτοδιοίκησης στη γενική προσπάθεια της εθνικής ανάπτυξης και ο ρόλος της στην προσπάθειά αυτή έχει καταδειχθεί.

Και συμπληρώνει:
Τα έσοδα της τοπικής αυτοδιοίκησης από τους θεσμοθετημένους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) δεν επαρκούν για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης εκπλήρωσης της αποστολής της Τ.Α. Τα δε έσοδα από ιδίους πόρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι ασήμαντα.
Οι πιεστικές ανάγκες της οικονομίας, η αυτονόητη πίεση για αξιοποίηση των υφιστάμενων και διαθέσιμων τοπικών πόρων και τέλος η χρηματοδότηση της τοπικής ανάπτυξης, μπορούν να επιτευχθούν με την ίδρυση και λειτουργία νέων θεσμών.
Απτό παράδειγμα αποτελούν τα Δημοτικά Ταμιευτήρια.

Η βασική αντίληψη της σύστασης των Δημοτικών Ταμιευτηρίων, με την υποστήριξη των Δήμων αποβλέπει:
α) Στην ενθάρρυνση της συγκέντρωσης μικροαποταμιεύσεων των ανθρώπων κατωτέρων οικονομικών τάξεων, στο τοπικό επίπεδο.
β) Στη δημιουργία ενός ορθολογικού συστήματος Διοικήσεως και ασφάλειας αυτών των αποταμιεύσεων.
γ) Στη δημιουργία πιστωτικών διευκολύνσεων για τα πτωχότερα στρώματα του πληθυσμού στις περιπτώσεις ανάγκης και υπό λογικές συνθήκες
δ) Στην προβολή της ιδέας ότι η αποταμίευση αποτελεί έναν αποτελεσματικό τρόπο ανάπτυξης μέσω της πρωτοβουλίας, ακόμη και των πλέον οικονομικά αδυνάτων.

Ο θεσμός των Δημοτικών Ταμιευτηρίων εφαρμόσθηκε με πολύ θεαματικά αποτελέσματα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κατά τον 19ο αιώνα.
Νόμος καθορίζει τις γενικές κατευθύνσεις εντός των οποίων αναπτύσσεται η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς και τα μέτρα μέσω των οποίων εξασφαλίζεται η λειτουργία τους. Δια νόμου, επίσης, καθορίζεται η οργανωτική διάρθρωση των Δημοτικών Ταμιευτηρίων, ενώ με κανονιστικές αποφάσεις, που εκδίδονται από τα Δημοτικά Συμβούλια ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες της λειτουργίας ενός εκάστου Δημοτικού Ταμιευτηρίου.

Ενδεικτικά οι αρχές που θα διέπουν τη λειτουργία των Δημοτικών Ταμιευτηρίων, μπορεί να είναι:
1. Οι διαθέσιμες και συγκεκριμένες καταθέσεις μέσα σε μια περιοχή επενδύονται εντός της περιοχής αυτής.
2. Ένα μέρος των καταθέσεων διατίθεται με τη μορφή των ενυπόθηκων δανείων στους κατοίκους της περιοχής και σε τοπικές επιχειρήσεις για την εκτέλεση αναπτυξιακών έργων εντός της περιοχής.
3. Μέρος, επίσης, των καταθέσεων του Ταμιευτηρίου διατίθεται σε μακροπρόθεσμες κεφαλαιουχικές επενδύσεις μέσω της χρηματοδότησης μεσαίων εμπορικών, ξενοδοχειακών, γεωργικών κ.α. επιχειρήσεων οι οποίες λειτουργούν εντός της περιοχής.
4. Ένα μεγάλο τμήμα των καταθέσεων του Ταμιευτηρίου διατίθεται με την μορφή μακροπρόθεσμων δανείων στις μονάδες Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

Τα Δημοτικά Ταμιευτήρια, για την εξασφάλιση μιας σχετικής ανεξαρτησίας από την επιρροή των Δημοτικών Συμβουλίων, προτείνεται να έχουν ίδια νομική προσωπικότητα και να λειτουργήσουν ως Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Θέματα εποπτείας και ελέγχου τους ρυθμίζονται από τον νόμο.
Τα Δημοτικά Ταμιευτήρια στον τομέα της Τραπεζικής δραστηριότητας που αναπτύσσουν, οφείλουν να διέπονται από τις ακόλουθες αρχές.
α) Η Αρχή της ασφάλειας των καταθέσεων,
β) Η Αρχή της ρευστότητας, και
γ) Η Αρχή της αποδοτικότητας

Για να ξεπεράσουμε την κρίση και να εδραιώσουμε προϋποθέσεις αναπτυξιακής πορείας της χώρας μας, πρέπει να τολμήσουμε.
Ας θεσμοθετήσουμε το θεσμό των Δημοτικών Ταμιευτηρίων, τα οποία λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια επιτυχώς και με μεγάλη συνδρομή στην τοπική ανάπτυξη στις Ευρωπαϊκές χώρες. Δήμοι με μεγάλη ακίνητη περιουσία, η οποία συνήθως είναι αναξιοποίητη, μπορούν να εκδόσουν ομόλογα, τα οποία θα διαθέσουν, είτε μέσω εμπορικών τραπεζών, είτε μέσω γραφείων επενδύσεων στους επιμέρους επενδυτές.

“Η σωστή αξιολόγηση αυτής της πρότασης, αλλά κυρίως και ειδικότερα η πρόνοια, μετά από σχολαστική μελέτη, της οργανωτικής διάρθρωσης, της διοίκησης, του τρόπου εξασφάλισης των διαφόρων λογαριασμών, ο τρόπος άσκησης εποπτείας και ελέγχου των Δημοτικών Ταμιευτηρίων εγγυώνται την αποτελεσματική λειτουργία των Δημοτικών Ταμιευτηρίων με σημαντικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες”, καταλήγει η επιστολή του Δημάρχου Χερσονήσου την οποία κατέθεσε ως Αναφορά ο κ.Στρατάκης.