Συμμόρφωση της Ελλάδας για την προαγωγή της αποτελεσματικής αξιοποίησης της ενέργειας

Αριθμός πρωτ: 13563
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/1/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Συμμόρφωση της Ελλάδας για την προαγωγή της αποτελεσματικής αξιοποίησης της ενέργειας.

Με ανακοίνωσή της στις 29/1/09, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί 20 κράτη μέλη της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, να συμμορφωθούν προς την κοινοτική νομοθεσία για την προαγωγή της αποτελεσματικής αξιοποίησης της ενέργειας.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στη χώρα μας, γιατί δεν κοινοποίησε εγκαίρως τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας για τις ενεργειακές υπηρεσίες (2006/32/EΚ).
Η οδηγία διαμορφώνει ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα κράτη μέλη μπορούν να δημιουργήσουν ένα επιχειρηματικό κλίμα και την απαραίτητη υποδομή για την αποτελεσματική αξιοποίηση της ενέργειας σε ολόκληρη την οικονομία.
Η οδηγία ισχύει για τα κτίρια, τις μεταφορές, τη γεωργία και τους βιομηχανικούς τομείς. Δημιουργεί επίσης τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την προαγωγή της αγοράς ενεργειακών υπηρεσιών καθώς και για τη λήψη άλλων μέτρων υπέρ της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της ενέργειας, λαμβανομένων υπόψη του ρόλου που διαδραματίζουν οι φορείς διανομής ενέργειας, της χρηματοδότησης των μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας, του παραδειγματικού ρόλου που καλείται να διαδραματίσει ο δημόσιος τομέας και της σημασίας της διαθεσιμότητας των αντιστοίχων πληροφοριών.
Επειδή η αξιοποίηση της ενέργειας πρέπει να είναι στις άμεσες προτεραιότητες της Πολιτείας, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να προβεί άμεσα στην ενσωμάτωση της Οδηγίας 2006/32/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο για να θεσμοθετηθεί επιτέλους ένα πλαίσιο αξιοποίησης της ενέργειας σε ολόκληρη την οικονομία, δεδομένου ότι η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η φιλική προς αυτό ανάπτυξη, καθώς και οι κοινωνικές δραστηριότητες γενικότερα, είναι πλέον αναγκαίες δράσεις.

Ο ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης