Σχέδια βελτίωσης μόνο από πιστοποιημένους μελετητές

Αριθμός πρωτ: 13128
Ημερομηνία κατάθεσης: 14/7/2010

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Σχέδια βελτίωσης μόνο από πιστοποιημένους μελετητές.

Η ΚΥΑ 4985/21-6-2010 (ΦΕΚ Β΄1026/2-7-2010) αφορά την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης στα πλαίσια του Μέτρου 121 “Εκσυγχρονισμός των γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Άξονα 1: «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007−2013»”.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.3β της εν λόγω ΚΥΑ «η αίτηση ενίσχυσης συντάσσεται και υπογράφεται: α) από γεωπόνο τακτικό μέλος του ΓΕΩΤΕΕ. Σε ειδικές περιπτώσεις επενδύσεων η αίτηση ενίσχυσης δύναται να συντάσσεται και να υπογράφεται ή να συνυπογράφεται κατά περίπτωση από τακτικά μέλη των λοιπών κλάδων του ΓΕΩΤΕΕ, και β) από τεχνολόγους γεωπονίας για αιτήσεις ενίσχυσης προϋπολογισμού έως και 150.000 ευρώ».
Πέρα από το ότι δεν έχει προηγηθεί σχετικό Π.Δ. για τους τεχνολόγους γεωπονίας, όπως είναι το Π.Δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297/Α΄/2000) περί άσκησης του επαγγέλματος γεωτεχνικού, το οποίο και λήφθηκε υπόψη για τη σύνταξη της ΚΥΑ.
Επειδή, και σε αντίστοιχες προηγούμενες ΚΥΑ απαραίτητη προϋπόθεση ήταν το Σχέδιο Βελτίωσης να συντάσσεται και να υπογράφεται από πιστοποιημένους μελετητές.
Επειδή, όσοι γεωτεχνικοί μέχρι σήμερα συνέττασαν σχέδια βελτίωσης ήταν εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Συντακτών Σχεδίων Δράσης και Σχεδίων Βελτίωσης μετά την υποχρεωτική παρακολούθηση Σεμιναρίων Επιμόρφωσης.
Επειδή, σύμφωνα με το ΠΔ 344/2000 (άρθρο 8 κθ) οι γεωπόνοι ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες «στη σύνταξη και υπογραφή μελετών για τη δημιουργία ή επέκταση και εκσυγχρονισμό γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων».

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Η κ.Υπουργός
Αν προτίθεται, σε συνεννόηση και με τους συναρμόδιους Υπουργούς, να τροποποιήσει την ΚΥΑ 4985/21-6-2010 πριν την έκδοση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος, προκειμένου με την αξιοποίηση μόνο πιστοποιημένων μελετητών να διασφαλιστεί η ποιότητα των σχεδίων βελτίωσης άρα και η επιδιωκόμενη απόδοση των επενδύσεων στον αγροτικό τομέα με δεδομένη την κρίση που διέρχεται.

Ο ερωτών βουλευτής
Μανόλης Σοφ. ΣτρατάκηςΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ