Τεκμηριωμένη πρόταση ΓΕΩΤΕΕ για βελτίωση της γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Αριθμός πρωτ: 2657
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/7/2009

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Τεκμηριωμένη πρόταση ΓΕΩΤΕΕ για βελτίωση της γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στην 14/17-6-09 Ερώτησή μου, στην οποία δεν έχω λάβει ακόμη απάντηση, κατέγραψα την έντονη αντίθεση του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Προσωπικού του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. – «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην προωθούμενη κατάργηση του Οργανισμού.
Η κυβερνητική εξαγγελία έχει προκαλέσει και πλήθος αντιδράσεων από άλλους φορείς, γεγονός που επιβάλλει την άμεση αναθεώρηση του άστοχου σχεδιασμού που ακολουθείται σε ό,τι αφορά την πολιτική για την επαγγελματική εκπαίδευση και τη διά βίου κατάρτιση των αγροτών.
Ειδικότερα, και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο καταφέρεται με τη σειρά του ενάντια στην προωθούμενη κατάργηση του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. – «ΔΗΜΗΤΡΑ». Όπως τονίζεται σε σχετική επιστολή του Προέδρου του ΓΕΩΤΕΕ, ο συσταθείς με το Ν. 2520/1997 Οργανισμός, ως ο μοναδικός αρμόδιος για τη γεωργική εκπαίδευση φορέας, επιτελεί σημαντικό έργο και για τη γεωργική αλλά και για την εθνική οικονομία. Το γεγονός ότι η δραστηριότητα του Οργανισμού χρήζει βελτίωσης δεν αποτελεί λόγο για την κατάργησή του, αλλά επιβάλλει αντίθετα την υποστήριξη της Πολιτείας, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις θεσμικές του αρμοδιότητες.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού θα συντελέσει ο ορισμός του «ΔΗΜΗΤΡΑ» ως τελικού δικαιούχου των Προγραμμάτων Γεωργικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Ε.Σ.Π.Α. που αφορούν το ΥΠ.Α.Α.Τ., όπως άλλωστε ίσχυε και στο Γ΄ Κ.Π.Σ., τη στιγμή μάλιστα που ο Οργανισμός έχει ήδη οριστεί ως τελικός αποδέκτης και δικαιούχος των αντίστοιχων Προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
Επειδή για την αναβάθμιση του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. – «ΔΗΜΗΤΡΑ» απαιτείται επιπλέον η στελέχωσή του με το κατάλληλο γεωτεχνικό προσωπικό, η διεύρυνση των εκπαιδευτικών του αντικειμένων, ενώ τονίζεται ότι σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσει η έναρξη εφαρμογής του Πράσινου Πιστοποιητικού, που θα πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα του κάθε απασχολούμενου στον γεωργικό τομέα.
Επειδή από την πολιτεία που πρέπει να ληφθούν παρόμοιες πρωτοβουλίες και να μην προχωρήσει οποιοδήποτε θέμα σχετικό με την κατάργηση ή συγχώνευση του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. – «ΔΗΜΗΤΡΑ», που θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών της χώρας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν προτίθεται να λάβει υπόψη τις τεκμηριωμένες προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ για την αναβάθμιση του ρόλου του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α. – «ΔΗΜΗΤΡΑ» με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, που θα συντελέσουν στον εκσυγχρονισμό της γεωργικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αντί να προχωρήσει στην καταστροφική κατάργηση ή συγχώνευση του Οργανισμού.

Ο Ερωτών βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης