Υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα

Αριθμός πρωτ: 1165
Ημερομηνία κατάθεσης: 25/10/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 20% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας δεύτερη, μεταξύ των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επειδή ο βασικότερος λόγος που καθιστά την αδήλωτη εργασία τόσο προσφιλή είναι το αμοιβαίο κέρδος εργοδοτών και εργαζομένων καθώς και η ανάγκη που εξωθεί πολλούς να αναζητήσουν δεύτερη και πολλές φορές τρίτη δουλεία, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο συνεχώς αυξανόμενο κόστος ζωής.
Επειδή το σοβαρό αυτό ζήτημα αφορά μεγάλο αριθμό ανθρώπων, οι οποίοι είναι κυρίως άνεργοι φοιτητές, ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς και οικονομικοί μετανάστες.
Επειδή από την έρευνα προκύπτει ότι, το 60% των Ελλήνων θεωρεί μικρή την πιθανότητα να εντοπιστεί η αδήλωτη εργασία από τις αρμόδιες αρχές, γεγονός που αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό και ενδεικτικό στοιχείο της ανικανότητας της Κυβέρνησης όχι μόνο να προβεί στην ορθολογική αντιμετώπιση της ανεργίας στη χώρα μας, αλλά και να εξασφαλίσει την υγιή λειτουργία της αγοράς εργασίας,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
1) Εάν προτίθεται να προβεί στην λήψη των μέτρων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας και έχει επιπτώσεις στην αύξηση της ανεργίας και τη μείωση της φορολογίας του εισοδήματος, με δεδομένο ότι η Ελλάδα κατέχει τη δεύτερη θέση στην αδήλωτη εργασία μεταξύ των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε.
2) Εάν προτίθεται να συμβάλλει στην αύξηση της αμοιβής των εργαζομένων ώστε να μην υπάρχει ανάγκη δεύτερης και τρίτης εργασίας για αντιμετώπιση του κόστους ζωής.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ