Ενίσχυση του πρόβειου και γίδινου γάλακτος

Αριθμός πρωτ: 13167
Ημερομηνία κατάθεσης: 24/7/2006

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤON ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ενίσχυση του πρόβειου και γίδινου γάλακτος.

Σε εφαρμογή του άρθρου 69 του Κανονισμού (ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου χορηγείται ενίσχυση ανά κιλό παραδιδόμενου πρόβειου ή και γίδινου γάλακτος στους παραγωγούς που παράγουν και παραδίδουν γάλα με συγκεκριμένες ποιοτικές προδιαγραφές.
Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 320679/22-11-2005 θέτει τους όρους και τις προϋποθέσεις προκειμένου να τύχουν οι παραγωγοί γάλακτος τις προβλεπόμενες επιδοτήσεις και εκτός των άλλων πρέπει να παραδίδεται γάλα, ποσότητας τουλάχιστον 8 τόνων, για την Κρήτη σε εγκεκριμένες μονάδες επεξεργασίας και το γάλα να έχει Ολική Μεσόφιλη μικροβιακή Χλωρίδα (ΟΜΧ) ίση ή μικρότερη ενός επιπέδου.
Παρ’ όλο που ο Κανονισμός προβλέπει ότι μπορούσε να εφαρμοστεί ήδη από το 2004, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. με καθυστέρηση δύο χρόνων και αντίστοιχο χαμένο εισόδημα των παραγωγών, μόλις τώρα άρχισε να τον εφαρμόζει και μάλιστα με περικοπές.
Ταυτόχρονα καμιά προσπάθεια δεν έκαμε να ενημερώσει τους παραγωγούς τα δύο χρόνια που πέρασαν ώστε να μπορούν όλοι οι κτηνοτρόφοι να τηρούν τις υποχρεώσεις που προβλέπονται αλλά και να προετοιμάσει τις μονάδες επεξεργασίας.
Ο κίνδυνος που διαγράφεται είναι ότι πολλές κτηνοτροφικές μονάδες για τυπικούς λόγους δεν θα μπορούν να εισπράξουν την επιδότηση αλλά και οι παραδοσιακές μικρές μονάδες επεξεργασίας να μην μπορούν να χορηγήσουν έγκυρα παραστατικά.
Ακόμη αν και το άρθρο 8 του Κανονισμού προβλέπει την διαφοροποίηση της ενίσχυσης ανά είδος παραγόμενου γάλακτος, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση δεν προβλέπεται καμιά ενίσχυση για το βιολογικό γάλα.
Επειδή αποτελεί εγκληματική ολιγωρία να χάνουν οι γεωργοί και κτηνοτρόφοι κοινοτικές ενισχύσεις τη στιγμή που ο αγροτικός τομέας διέρχεται κρίση.
Επειδή πρέπει να κερδισθεί ο χαμένος χρόνος αδιαφορίας και μη παροχής ανάλογων οδηγιών και κατευθύνσεων ώστε όλοι οι παραγωγοί γάλακτος να μπορούν να εισπράξουν την επιδότηση αλλά και όλες οι μονάδες επεξεργασίας να τηρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. Υπουργός:
1. Αν προτίθεται να διαφοροποιήσει την επιδότηση που θα αφορά το βιολογικό γάλα με ισχυρότερα κίνητρα για τους παραγωγούς αυτής της κατηγορίας.
2. Αν προτίθεται να ενισχύσει τις μικρές μονάδες επεξεργασίας που αποτελούν και τον κορμό της παραγωγής παραδοσιακών τυροκομικών προϊόντων ώστε να τύχουν των αναγκαίων εγκρίσεων για να μπορούν να δώσουν έγκυρα πιστοποιητικά.
3. Αν προτίθεται να αυξήσει τα συνολικά ποσά των ενισχύσεων για το 2006 αφού ήδη για δύο χρόνια τις έχουν χάσει οι παραγωγοί από σκόπιμη παράληψη της Κυβέρνησης.

Ο Ερωτών Βουλευτής
Μανόλης Σοφ. Στρατάκης