Ανησυχία πολιτών για την απώλεια βιοποικιλότητας

Αριθμός πρωτ: 4886
Ημερομηνία κατάθεσης: 22/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
2) ΠΕΧΩΔΕ

ΘΕΜΑ: Ανησυχία πολιτών για την απώλεια βιοποικιλότητας.

Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η απώλεια της βιοποικιλότητας, η φθίνουσα δηλαδή πορεία ή και η εξαφάνιση ζωικών και φυτικών ειδών ανησυχεί το 90% των ευρωπαίων πολιτών και το θεωρεί ως ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο και επιπλέον, η ανησυχία αυτή είναι μεγαλύτερη στην Ελλάδα την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, η απώλεια της βιοποικιλότητας είναι μια μη αναστρέψιμη διαδικασία και απαιτεί την οργανωμένη προσπάθεια όλων των μερών προκειμένου να επιτευχθεί η προσπάθεια του τερματισμού της απώλειας της βιοποικιλότητας τόσο σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και σε εθνικό.
Επειδή στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει η δέσμευση για τον τερματισμό της απώλειας της βιοποικιλότητας στην Ευρώπη με ορίζοντα το 2010 και βρισκόμαστε ήδη στο 2008.
Επειδή σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου, οι ευρωπαίοι πολίτες θεωρούν ως τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιοποικιλότητα σε ποσοστό 27%, τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων, καθώς και τις ανθρωπογενείς καταστροφές, όπως είναι οι διαρροές πετρελαίου και τα βιομηχανικά ατυχήματα, ενώ ακολουθούν, η κλιματική μεταβολή κατά 19%, η εντατικοποίηση της γεωργίας , η αποψίλωση των δασών και η υπεραλίευση κατά 13%, καθώς και η κατασκευή δρόμων , κτηρίων και η δημιουργία βιομηχανικών ζωνών κατά 8%.
Επειδή σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας, τα δύο τρίτα των ευρωπαίων πολιτών δηλώνουν ότι έχουν ήδη καταβάλει προσωπικές προσπάθειες για την προστασία της βιοποικιλότητας , ενώ το ένα τρίτο δηλώνει ότι θα ήθελε να κάνει περισσότερα,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
Εάν προτίθενται να προβούν στη λήψη πρωτοβουλιών, τόσο ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση περισσότερων πολιτών και φορέων προς την κατεύθυνση αυτή.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ