Απάντηση Καστανίδη στον Μαν.Στρατάκη για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.


10/10/2011

Απάντηση Καστανίδη στον Μαν.Στρατάκη για το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Απαντώντας σε Αναφορά του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλη Στρατάκη σχετικά με την υλοποίηση των δομών “Βοήθεια στο Σπίτι”, οι οποίες εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ μέσω της πράξης “Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα επαπειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού”, για την περίοδο από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2011, ο αρμόδιος Υπουργός Εσωτερικών Χ.Καστανίδης αναφέρει τα εξής:

Για τη χρηματοδότηση των δομών, κατά το τρέχον έτος, στο πλαίσιο του ανωτέρω επιχειρησιακού προγράμματος εξασφαλίστηκε το ποσό των 60 εκ.ευρώ, υπό τον όρο της διαμόρφωσης ενός νέου βιώσιμου συστήματος χρηματοδότησης για το 2012.
Επισημαίνεται ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης έχει αναλάβει την εκπόνηση μελέτης προσδιορισμού εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης.
Δικαιούχος της πράξης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής μέσω παροχής κατ’ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώμενα μέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισμένα απειλούμενων με ανεργία εργαζομένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης” είναι η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) ΑΕ. Το σύστημα διαχείρισης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου της ανωτέρω δράσης καθορίζεται στη με αρ.1.605/οικ.3.85 ΚΥΑ (ΦΕΚ 17Β/14-1-2011).

Εξάλλου, μετά από συνεργασία με τα Υπ.Εργασίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει εξασφαλιστεί για το 2011 η κάλυψη από εθνικούς πόρους του κόστους παροχής υπηρεσιών σε εξυπηρετούμενους που δεν θα καλυφθούν από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, δεδομένου ότι αυτό συνδέεται πλέον με την ενίσχυση της απασχόλησης και απευθύνεται σε ανέργους ή απειλούμενους από ανεργία, προκειμένου με την κατ’ οίκον παροχή βοήθειας στους μη αυτοεξυπηρετούμενους οικείους τους να αποδεσμευτούν από τη φροντίδα τους και να μπορέσουν να ωφεληθούν από άλλα ενεργητικά μέτρα απασχόλησης. Με τους πόρους αυτού, διασφαλίζεται η χρηματοδότηση των δομών για τη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011, όπως ορίζεται στο με Α.Π. 25634/ΕΥΣ 3472/8-6-2011 έγγραφο του Υπ.Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Από τους ως άνω αναφερόμενους εθνικούς πόρους, έχουν ήδη μεταφερθεί στις Περιφέρειες οι σχετικές πιστώσεις, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι πληρωμές των φορέων παροχής του προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι”.

Όσον αφορά τη στελέχωση των δομών, με την αρ.64/2010 εγκύκλιό μας, ενημερώσαμε του ΟΤΑ ότι οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προσωπικού που απασχολείται στις δομές αυτές ανανεώνονται ή παρατείνονται έως τη λήξη τους, δηλαδή έως την 31/12/2011, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του αρ.21, παρ.3 του ν.2190/1994, σε συνδυασμό με τις όμοιες της παρ.10 του αρ.21 του ν.3731/2008. Επισημαίνεται ότι η μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε αορίστους χρόνου απαγορεύεται από το αρ.103 του Συντάγματος.