Απάντηση Κουτρουμάνη στον Μαν.Στρατάκη για τα προβλήματα από την εφαρμογή του ν.3996/201112/10/2011

Απάντηση Κουτρουμάνη στον Μαν.Στρατάκη για τα προβλήματα από την εφαρμογή του ν.3996/2011.
Τί απαντά ο Υπ.Εργασίας στην Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου.
Προχωρά η ηλεκτρονική διασύνδεση ΙΚΑ-Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας-ΟΑΕΔ.

Απαντώντας σε Αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με τα αιτήματα της Ένωσης Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ηρακλείου (ΕΦΕΕΗ) για τα προβλήματα από την εφαρμογή του ν.3996/2011, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Κουτρουμάνης αναφέρει τα εξής:
Με το νόμο 3845/2010 “Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο” η κυβέρνηση ανέλαβε τη δέσμευση μέχρι το 2ο τρίμηνο του 2011 να υιοθετήσει νομοθεσία για την ενδυνάμωση των θεσμών στην αγορά εργασίας. Μία από τις απορρέουσες από το Μνημόνιο δεσμεύσεις μας, όπως καταγράφεται και στις προγραμματισμένες δράσεις του Υπ.Εργασίας, είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, έτσι ώστε να απαιτείται η εγγραφή/καταχώρηση των νεών εργαζομένων πριν αυτοί αναλάβουν υπηρεσία.
Με σκοπό πρωτίστως την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας αλλά και βάσει της συμβατικής πλέον υποχρέωσής μας, προβλέφθηκε η εγγραφή/καταχώρηση νέων εργαζομένων πριν αυτοί αναλάβουν εργασία στο αρ.30 παρ.4 του πρόσφατου νόμου 3996/2011 “Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις”.
Στο συγκεκριμένο άρθρο τονίζεται ότι, σε περίπτωση πρόσληψης νέου εργαζόμενου ή σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέσει, γραπτά ή ηλεκτρονικά, συμπηρωματικούς πίνακες προσωπικού μόνο ως προς τα νέα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα πρόσληψης ή της αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους.
Επιπροσθέτως, επειδή προέκυψε η ανάγκη παρακολούθησης του μισθολογικού κόστους, στην ίδια παράγραφο του ίδιου άρθρου προβλέπεται η γνωστοποίηση εντός δεαπενθημέρου κάθε μεταβολής αποδοχών των εργαζομένων με ατομικές συμβάσεις.
Περαιτέρω, για την κατάθεση καταστάσεων προσωπικού και ωρών εργασίας στην παρ.1 του αρ.16 του ν.2874/2000 αναφέρεται ότι οι εργοδότες υποχρεούνται σε κατάθεση στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης των καταστάσεων προσωπικού και προγραμμάτων ωρών εργασίας, που θα περιλαμβάνουν τα στοιχεία της επιχείρησης και των εργαζομένων (ονοματεώνυμο, ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, οικογενειακή κατάσταση κλπ.), “καθ’ οιονδήποτε τρόπο”, δηλαδή αυτοπροσώπως ή με το ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο (fax) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος φροντίζει να εξασφαλίσει τον τρόπο παραλαβής των σφραγισμένων μετά την κατάθεση των αντιγράφων το οποίο αναρτάται σε εμφανές σημείο του τόπου εργασίας.
Σημειώνεται ότι όταν οι πίνακες προσωπικού και ωρών εργασίας προσκομίζονται στις υπηρεσίες του ΣΕΠΕ αυτοπροσώπως ή αποστελλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο (fax) και δεν περιλαμβάνουν όλα τα προβλεπόμενα από τον ισχύονται νόμο στοιχεία, οι υπηρεσίες τις παραλαμβάνουν και ενημερώνονται οι εργοδότες για τις ελλείψεις (σχετική η με αρ.80015/22-3-2011 εγκύκλιος του Υπ.Εργασίας).
Κατόπιν των ανωτέρω, σε περίπτωση νέας πρόσληψης σε ημέρα Σάββατο ή Κύριακη, ο εργοδότης υποχρεούται να καταθέτει γραπτά ή ηλεκτρονικά την κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας και να προσέρχεται αμελλητί για την παραλαβή των σφραγισμένων, μετά την κατάθεση, αντιγράφων.
Υπογραμμίζεται ότι στο αρ.18 του ίδιου νόμου 3996/2011, προβλέπεται η ηλεκτρονική διασύνδεση ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ, η οποία θα πραγματοποιείται μέσω πληροφοριακού συστήματος που υλοποιείται κατά την παρούσα χρονική φάση ως συγχρηματοδοτούμενο έργο δύο επιχειρησιακών προγραμμάτων “Ψηφιακή Σύγκλιση” και “ΕΠΑΝΑΔ” και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία εντός του έτους. Αυτό το πληροφοριακό σύστημα θα επιτρέπει την ηλεκτρονική υποβολή εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ, όπως πχ οι πίνακες προσωπικού, οι αναγγελίες πρόσληψης κ.α, σε υλοποίηση των προβλεπόμενων στο αρ.17, πρ.6α και 6β του ν.3899/2010.
Συνοψίζοντας, ενεργώντας η Επιθεώρηση Εργασίας σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο-και συνεπής ως προς τις μνημονιακές μας δεσμεύσεις-έχει κάνει αλματώδη βήματα και έτσι τόσο ο σκοπός, που είναι η με καθ΄οιονδήποτε τρόπο πάταξη της αδήλωτης εργασίας όσο και το μέσο, που είναι η πλήρης μηχανοργάνωση είναι άμεσα επιτεύξιμος.
Όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ, οι νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τα περί αναγγελιών πρόσληψης στον ΟΑΕΔ παραμένουν σε ισχύ.
Ειδικότερα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΝΔ 763/1970, κάθε εργοδότης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου, καθώς και των ΝΠΔΔ, για το προσωπικό που προσλαμβάνει με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει την πρόσληψη μισθωτού στην κατά τόπο αρμόδια υπηρεσία Απασχολήσεως εντός οκτώ (8) ημερών από την πρόσληψη.
Αρμόδια υπηρεσία νοείται η υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος απασχόλησης του προσλαμβανόμενου μισθωτού (ΝΔ 2656/1953). Η προθεσμία των οκτώ (8) ημερών αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας πρόσληψης, εκτός από την περίπτωση νεοσυσταθείσας επιχείρησης για τους τρεις (3) πρώτους μήνες λειτουργίας της, οπότε η προθεσμία εκτείνεται στις τριάντα 30 ημέρες.
Οι εργοδότες δεν υποχρεούνται να αναγγείλουν την πρόσληψη των μαθητών-τεχνιτών (εγκ.37648/21-101975 ΟΑΕΔ).