Καταγγελίες για απαγωγές πολιτών από την ΕΛ.ΑΣ.

Αριθμός πρωτ: 8011
Ημερομηνία κατάθεσης: 5/3/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Καταγγελίες για απαγωγές πολιτών από την ΕΛ.ΑΣ.

Στην απάντηση της 5697/5-2-08 Ερώτησής μου, αναφέρεται ότι: «διετάχθη η διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας, σύμφωνα με το άρθρο 22 του π.δ. 22/1996, προκειμένου να εξακριβωθεί η βασιμότητα ή όχι των καταγγελλομένων. Αν κατά την πορεία της εν λόγω έρευνας προκύψουν στοιχεία τέτοιας βαρύτητας που να δικαιολογούν τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, αυτή θα διαταχθεί».
Επειδή ήδη έχει παρέλθει σχεδόν ένας μήνας από την ημερομηνία της απάντησης και σχεδόν δίμηνο από τότε που υπήρξε το σχετικό δημοσίευμα, χωρίς να έχει γίνει τίποτα γνωστό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Αν ολοκληρώθηκε η προκαταρκτική έρευνα και αν διατάχθηκε ή όχι Ένορκη Διοικητική Εξέταση.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ