Ολοκληρωμένη στρατηγική για τις ορεινές περιοχές

Αριθμός πρωτ: 6607
Ημερομηνία κατάθεσης: 26/9/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Ολοκληρωμένη στρατηγική για τις ορεινές περιοχές.

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητείται η ανάγκη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τις ορεινές περιοχές προκειμένου να αξιοποιηθεί ο αγροτικός πληθυσμός που μένει εκεί και αποτελεί μια πολύ σημαντική συνιστώσα.
Τα μέτρα που συζητούνται προς αυτήν την κατεύθυνση αφορούν, την πολυλειτουργικότητα της ορεινής γεωργίας στις μελλοντικές μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ, με την προσαρμογή των οδηγιών-πλαίσιο για την ανάπτυξη της υπαίθρου και των εθνικών προγραμμάτων στον ρόλο των αγροτών των ορεινών περιοχών.
Επίσης γίνεται λόγος για συνέχιση των αντισταθμιστικών πληρωμών για τις ορεινές περιοχές (ιδιαίτερα στα υψηλά όρη και τα υψίπεδα) και ένα προσανατολισμό στο μέλλον αποκλειστικά προς την αντιστάθμιση της διαρκούς μειονεκτικής κατάστασης και των πρόσθετων δαπανών, εξαιτίας των δυσκολιών διαχείρισης καθώς και τη θέσπιση ενός ταμείου για τις μειονεκτούσες περιοχές στις οποίες θα συμπεριλαμβάνονται οι ορεινές περιοχές.
Σημαντικό επίσης ζήτημα αποτελεί η χωριστή οικονομική ενίσχυση για τη γαλακτοκομία, (μονάδες παραγωγής και μονάδες επεξεργασίας γάλακτος), η οποία διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο για τις ορεινές περιοχές, ελλείψει άλλων δυνατοτήτων παραγωγής.
Επειδή στην Ελλάδα, οι ορεινές περιοχές καλύπτουν τμήμα μεγαλύτερο από 50% της επικράτειας και ο αγροτικός πληθυσμός σε αυτές αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα.
Επειδή στο Νομό Ηρακλείου όπως και σε ολόκληρη την Κρήτη υπάρχουν πολλές ορεινές περιοχές με αρκετό πληθυσμό,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

Ο κ. Υπουργός:
Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει τόσο σε εθνικό όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καταρτιστεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τις ορεινές περιοχές της χώρας μας, καθώς οι ορεινές περιοχές στην Ελλάδα καλύπτουν τμήμα μεγαλύτερο από το 50%.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης