Περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 5430
Ημερομηνία κατάθεσης: 30/1/2008

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:
1) ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
2) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑ: Περιβαλλοντικοί όροι λειτουργίας του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου.

Με την υπό στοιχεία Α.Π. οικ 107112/19.5.1998 /ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ / ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ/ΚΟΎ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΌΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΎΩΝ, Κ.Υ.Α Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τη λειτουργία του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου (ΚΑΗΚ) για το διάστημα από τον Μάιο 1998 έως και την 31-12-2006.
Με τη υπό στοιχεία Α.Π. 106111/14.11.2006 / ΥΠΕ.ΧΩ.ΔΕ / ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / ΕΙΔ. ΥΠΗΡ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΥΑ Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, η πρώτη ΚΥΑ τροποποιήθηκε και μεταξύ άλλων, δόθηκε παράταση ισχύος των νέων περιβαλλοντικών όρων που τέθηκαν με αυτή, μέχρι 31-12-2007, ενώ στην παράγραφο (στ) αναφέρεται ότι «Μετά την ημερομηνία αυτή, απαιτείται η τήρηση του άρθρου 4 του Ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002 και του άρθρου 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003»
Επειδή δεν είναι γνωστό το μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί νέοι περιβαλλοντικοί όροι με τη νέα διαδικασία για τη λειτουργία του ΚΑΗΚ για το 2008 και μετά,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ
Οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Αν υπάρχει νέα έγκριση περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του ΚΑΗΚ, για το διάστημα μετά την 31η Δεκεμβρίου 2007.
2. Σε αρνητική περίπτωση, και επειδή ο ΚΑΗΚ λειτουργεί χωρίς περιβαλλοντική άδεια, σε ποιες ενέργειες προτίθενται άμεσα να προβούν.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΕΧΩΔΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠ.ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ