Υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας στo Νομό Ηρακλείου

Αριθμός πρωτ: 2779
Ημερομηνία κατάθεσης: 3/12/2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: Υψηλό ποσοστό αδήλωτης εργασίας στo Νομό Ηρακλείου.

Το υψηλό ποσοστό ανασφάλιστων εργαζομένων και στο Νομό Ηρακλείου, την καταστρατήγηση του οκταώρου και γενικότερα τα προβλήματα που επικρατούν στους εργασιακούς χώρους επισημάνθηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από τους εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου.
Συγκεκριμένα τα κυριότερα από τα προβλήματα που αναφέρθηκαν αφορούν στο μεγάλο ποσοστό των ανασφάλιστων εργαζομένων, στην καταστρατήγηση του οκταώρου, τις συμβάσεις εργασίας που διαγράφουν το νομικό πλαίσιο των αδειών, των δώρων, των υπερωριών και των αποζημιώσεων που δικαιούνται όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι.
Επειδή ιδιαίτερα υπογραμμίστηκε η σημασία των ελεγκτικών φορέων του Νομού Ηρακλείου στους οποίους μπορεί να απευθύνεται ο κάθε εργαζόμενος και η ανάγκη διενέργειας συνεχών και επισταμένων ελέγχων προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των εργοδοτών με τα ισχύοντα και να πατάσσονται φαινόμενα καταπάτησης των δικαιωμάτων τους.
Επειδή με την 1165/25-10-07 Ερώτησή μου είχα επισημάνει την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία, η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα αντιστοιχεί στο 20% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), γεγονός που κατατάσσει τη χώρα μας δεύτερη, μεταξύ των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αδήλωτης εργασίας στο Νομό που σύμφωνα με το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου είναι υψηλό, καθώς και αν προτίθεται να ενισχύσει τους ελεγκτικούς φορείς με το αναγκαίο προσωπικό ούτως ώστε να διενεργούνται σε πλήθος και σε συχνότητα οι απαραίτητοι έλεγχοι αλλά και να διασφαλίζεται η συμμόρφωση των εργοδοτών με την ισχύουσα Νομοθεσία.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Μανόλης Σοφ. Στρατάκης
ΑΠΑΝΤΗΣΗ